Start

Vad händer om ett intyg inte är giltigt när det lämnas in på begäran under utvärderingen?

Publicerad 27 november 2017
.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 27 november 2017

Bevis ska vara ”uppdaterade”, vilket får anses avse att de ska spegla aktuella förhållanden. Den upphandlande myndigheten ska säkerställa att uppgifterna speglar aktuella förhållanden genom att i upphandlingsdokumenten ange hur gamla de olika bevisen får vara.

En upphandlande myndighet är som utgångspunkt skyldig att förkasta ett anbud om leverantörens bevis inte uppfyller de krav som ställts i upphandlingen. Myndigheten kan dock i vissa fall ta initiativ till att låta leverantören rätta, förtydliga eller komplettera ett bevis. Ett sådant initiativ måste alltid vara förenligt med likabehandlingsprincipen. Observera att det inte finns någon särskild bestämmelse avseende rättelse, förtydligande eller komplettering av bevis, utan samma bedömningsgrunder gäller som för övriga delar av anbudet eller anbudsansökan.

Läs mer
Läs mer i vår vägledning ESPD-systemet s. 25–26.

Källhänvisningar
  • artikel 59.4 andra stycket LOU-direktivet – bevis ska vara ”uppdaterade”
  • 4 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – rättelse av fel, förtydligande och komplettering.

Upphandlingsmyndigheten

27 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.