Start

Kan man effektivisera sekretessprövningar genom att på förhand ange vad som omfattas av sekretess?

Publicerad 16 november 2018
Hej,

Anbudsgivare begär ofta sekretess då anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs (31 kap. 16 § OSL). Sekretess kan även föreligga på annan grund. Prövningen ska göras varje gång en uppgift eller handling begärs ut.

Till exempel upphandling av tekniska konsulter, ofta begär de flesta anbudsgivare sekretess på stora delar av anbuden och så fort tilldelningsmeddelande har skickats begär anbudsgivare ut varandras handlingar inklusive CV och timpriser. Detta innebär ett omfattande arbete eftersom resultatet är att den upphandlande myndigheten i sin sekretessbedömning beslutar sekretess precis som anbudsgivarna av saklig grund begärt. I Praktiken innebär detta att maskera stora delar av inkomna anbud och skicka ut maskerade sidor till anbudsgivare som begär ut handlingar. (Vilket innebär att anbudsgivare som begär ut handlingar inte får veta något).

Finns det möjlighet för den upphandlande myndigheten att effektivisera denna process att redan i upphandlingsdokumentet meddela delar som sekretessbeläggs till exempel CV och delar som inte sekretessbeläggs till exempel prisbilaga fast sekretessprövning ska göras vid varje enskilt fall uppgift begärs ut.

Annie

Publicerad 16 november 2018

Hej,

Precis som du skriver ska en upphandlande myndighet självständigt pröva om en handling ska lämnas ut i sin helhet eller i någon del beläggas med sekretess. Detta krav innebär att det inte är möjligt att frångå presumtionen om allmänna handlingars offentlighet genom att ange i upphandlingsdokumenten att vissa delar regelmässigt ska beläggas med sekretess.

Att genomföra självständiga prövningar kan precis som du skriver innebära stora arbetsinsatser för den upphandlande myndighet som ska genomföra prövningen. Betydande arbetsinsatser har i rättspraxis dock inte ansetts kunna utgöra skäl för att inte lämna ut handlingar (se till exempel RÅ 1979 Ab 6). Detsamma gäller sannolikt då det gäller att genomföra sekretessprövningar.

Att tillfråga anbudsgivare om sekretess önskas för vissa uppgifter kan effektivisera processen i viss mån. Det fyller dock endast en upplysande funktion för den upphandlande myndigheten om vilka uppgifter som särskilt kan uppmärksammas i sekretessprövningen. Det innebär alltså inte att en anbudsgivare själv kan sekretessbelägga information i ett anbud genom att begära sekretess.

Att tillfråga anbudsgivare om sekretess önskas i någon del är inte någon skyldighet för den upphandlande myndigheten. Samtidigt finns det inget hinder mot att inhämta anbudsgivarens godkännande, förutsatt att den upphandlande myndigheten ändå gör en självständig sekretessprövning.

Läs mer
Läs mer i inlägget Kan anbudsgivare sekretessbelägga sitt anbud genom att begära sekretess? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) och 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordning (1949:105) – en fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en annan myndighet
  • prop. 1979/80:2 s. 241 – ledning kring hur myndigheten ska resonera kring en anbudsgivares begäran om sekretess.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

19 november 2018 (Uppdaterat 07 mars 2021)

Tack för ditt svar Linnea,

Är det ok att i upphandlingsdokumentet ange delar som inte kommer att sekretessbeläggas som till exempel prisbilagan?

Mvh
Annie

Annie

23 november 2018

Hej igen,

Att i upphandlingsdokumenten ange att vissa delar regelmässigt inte kommer att beläggas med sekretess skulle kunna uppfattas som motstridigt med upphandlande myndigheters skyldighet att genomföra självständiga sekretessprövningar. En sådan skrivning kan förstås som att en självständig prövning inte kommer att göras, vilket inte är tillåtet. Såvitt jag känner till har frågan dock inte prövats i domstol.

Det kan även nämnas att just priser kan vara en sådan uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, som om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, ska beläggas med sekretess. Det bör dock krävas att det föreligger någon speciell omständighet eller andra särskilda förhållanden som kan åberopas som skäl för att sekretess ska gälla.

Läs mer om detta i inläggen Får man sekretessbelägga priser i ett anbud? och Kan samtliga prisuppgifter i ett anbud sekretessbeläggas?.

Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

23 november 2018 (Uppdaterat 07 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.