Start

Hur överklagas ett beslut av en domstol?

Publicerad 25 februari 2019
Ett beslut som meddelats av förvaltningsrätten kan överklagas till kammarrätten och som sista instans Högsta förvaltningsdomstolen. För att ett mål ska tas upp i kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen måste domstolen först meddela prövningstillstånd. Vid ett överklagande till kammarrätten eller till Högsta förvaltningsdomstolen ska klaganden bland annat ange de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas.

Kammarrätten ska meddela prövningstillstånd om det finns anledning att ändra förvaltningsrättens beslut eller om det inte går att bedöma om förvaltningsrätten har kommit fram till rätt slutsats. Prövningstillstånd meddelas också om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Meddelas inte prövningstillstånd står förvaltningsrättens beslut fast.

Högsta förvaltningsdomstolen ska meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Högsta förvaltningsdomstolen. Prövningstillstånd ska också meddelas om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Meddelas inte prövningstillstånd står kammarrättens beslut fast.

Läs mer
På vår webbplats kan du läsa mer om överprövning. Se även inlägget Inom vilken tid ska förvaltningsrättens domslut överklagas?.

Källhänvisningar
  • 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) – när prövningstillstånd ska lämnas av kammarrätten
  • 36 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) – när prövningstillstånd lämnas av Högsta förvaltningsrätten

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 25 februari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.