Start

Hur skyddar man sin tekniska lösning vid offentlig upphandling?

Hej!

Tack för en bra sida, jag har dock en fråga, som jag har svårt att läsa mig till.

Det gäller företag som på egen hand tar fram en produkt eller en lösning åt stat/kommun/landsting och i sådant skede att det inte finns någon upphandling ännu. Företaget har helt enkelt funnit en lösning som det offentliga skulle uppskatta, en lösning som det offentliga inte har vetskap om existerar. (Innovation men innan upphandlingsförfarande.)

Eftersom tekniken är helt ny för detta företag är övriga aktörer på marknaden omedvetna om den nya tekniken som företaget kan erbjuda. Man är så att säga ensam när man vill presentera detta för det offentliga. Hur ska ett sådant företag kunna ge en offentlig aktör möjlighet att ta del av en sådan ny produkt och tjänst? Företaget är ju måna om att den nyfunna tekniken är och förbli hemlig, patenterad m.m. för att kunna skydda sin produkt. Annars blir företagets arbete lönlöst.

Om jag förstått rätt så finns inget sätt för ett sådant företag att erbjuda sin nya teknik till det offentliga utan att andra aktörer ska/får ta del av företagets nyfunna teknik genom ett upphandlingsförfarande?

Då innebär ju detta förfarande att andra aktörer får vetskap om tekniken varför det uppstår en stor risk för företaget då andra aktörer kan kopiera tekniken - eller skapa en liknande produkt - och på grund av detta konkurrera ut företaget som kom på lösningen från början? Hur kan man skydda sådana fall? (Bortse från patent, jag tänker med på upphandlingsförfarandet...) Det måste ju vara vanligt tänker jag att andra tänker ut ett behov åt det offentliga, en lösning på ett problem.

Hur kan företaget agera när det gäller regler för offentlig upphandling för att våga lägga pengar på en lösning?

Mvh Daniel

Daniel

Publicerad 25 mars 2019

Hej Daniel,

Tack!

Det kan finnas olika sätt att hantera den situation du beskriver.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering
Primärt kan det vara lämpligt för den upphandlande organisationen att utreda om det är möjligt att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av att det endast finns en leverantör på marknaden som tillhandahåller det som den upphandlande organisationen behöver. Förhandlat förfarande utan föregående annonsering kallas ibland för direktivstyrd direktupphandling och innebär att den upphandlande organisationen inte behöver annonsera upphandlingen, utan kan vända sig direkt till den leverantör som kan tillgodose behovet.

Finner den upphandlande organisationen det osäkert om det endast finns en leverantör på marknaden som tillhandahåller det som den upphandlande organisationen behöver kan inte undantaget användas. Undantaget från annonseringsskyldigheten ska tillämpas restriktivt och är inte förutsättningarna för att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering uppfyllda måste upphandlingen göras genom ett annonserat upphandlingsförfarande.

Läs mer om förhandlat förfarande utan föregående annonsering när det endast finns en möjlig leverantör i inlägget Hur gör man en upphandling om det bara finns en leverantör på marknaden?.

Genomföra frivillig förhandsinsyn
Eventuellt kan den upphandlande organisationen genomföra en frivillig förhandsinsyn för att se om det finns andra leverantörer som kan tillgodose behovet. Annonserar den upphandlande organisationen sin avsikt och iakttar en frivillig avtalsspärr om minst 10 dagar från dagen efter publiceringen kan avtalets giltighet inte bli föremål för överprövning.

Läs mer om frivillig förhandsinsyn i inlägget Vad innebär reglerna om frivillig förhandsinsyn? i vår Frågeportal.

Hur skyddar man sin tekniska lösning när den tillhandahålls till en upphandlande organisation? 
Att en upphandlande organisation får tillgång till hemliga uppgifter genom offentlig upphandling innebär inte att all information, exempelvis anbuden, blir offentliga. Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör, eller till att anbuden offentliggjorts. Det innebär att uppgifter som rör anbud inte får lämnas till någon annan än den som lämnat anbudet innan alla anbud offentliggjorts, eller beslut om leverantör och anbud fattats (tilldelningsbeslut) eller när myndigheten avslutar upphandlingen på annat sätt, till exempel avbryter den.

När anbuden offentliggjorts, exempelvis genom att den upphandlande organisationen har meddelat tilldelningsbeslut, utgör exempelvis anbuden allmän handling. Allmänna handlingar kan helt, eller delvis, beläggas med sekretess om det finns stöd för det i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Ett skäl för att belägga en del at ett anbud med sekretess kan vara att en enskild, som trätt i affärsförbindelse med en myndighet, skulle lida skada om uppgiften röjs.

Det är den upphandlande organisationen som självständigt ska genomföra sekretessprövningen inför varje begäran om att ta del av en allmän handling. Det skadar dock inte att som anbudsgivare önska vilka delar av anbudet som man önskar sekretessbelägga. Vid ett sådant önskemål är det viktigt att ange skälen till varför uppgiften beläggs med sekretess och varför företaget skulle lida skada om uppgiften röjs.

Läs mer
Läs mer om förhandlat förfarande utan föregående annonsering och innovation på vår webbplats. Läs mer om absolut sekretess i inlägget Från och med när gäller "absolut sekretess" i en upphandling? och om sekretessprövning av anbud i inläggen Kan man effektivisera sekretessprövningar? samt När har enskild trätt i affärsförbindelse med en myndighet? i vår Frågeportal.

Se även inlägget Omfattas statliga bolag av offentlighetsprincipen och OSL? om skydd för företagshemligheter när den upphandlande organisationen inte omfattas av OSL.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 14 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – skäl för förhandlat förfarande utan föregående annonsering
  • 19 kap. 3 andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) – absolut sekretess
  • 31 kap. 16 § OSL – sekretess när enskild trätt i affärsförbindelse med myndighet.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

28 mars 2019 (Uppdaterat 23 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.