Start

Ogiltigförklarat avtal, hur gör man för att återställa förmögenhetsläget?

Publicerad 10 juni 2019
Hej,

Vad är det som gäller när en domstol har ogiltigförklarat ett tjänsteavtal? Hur ska man gå till väga då för att återställa förmögenhetsläget (Högsta förvaltningsdomstolen 2012 ref 27)? Måste leverantören betala tillbaka vinsten som har genererats i avtalet? Vem ska den betalas till isåfall?

Anette

Publicerad 10 juni 2019

Hej Anette,

Följden av att en domstol förklarar ett avtal ogiltigt i en lagakraftvunnen dom är en civilrättslig fråga. För att svara på dina sista tre frågor behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på dessa frågor. För individuell rådgivning i sådana frågor rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden. Dessutom avser dina frågor det civilrättsliga området, vilket i huvudsak faller utanför vårt uppdrag. Nedan följer dock en kortare introduktion i ämnet.

Följden av att ett avtal förklaras ogiltigt
Följden av att ett avtal förklaras ogiltigt är att avtalet inte kan göras gällande enligt sitt innehåll. Ogiltigförklaringen innebär ett retroaktivt upphörande av alla avtalsskyldigheter för båda parterna.

Har inte några prestationer utväxlats kan förhållandet mellan parterna avslutas enkelt. Har parterna däremot börjat tillämpa avtalet kan inte parterna helt bortse från avtalet. I en sådan situation uppstår i regel svåra civilrättsliga frågor.

Uppfyllda prestationer ska som huvudregel återgå. Om en återgång av prestationerna inte är möjlig är utgångspunkten att det förmögenhetsläge som gällde innan det ogiltiga avtalet slöts ska återställas. Det bör medföra att ingen av parterna ska vinna på det ogiltiga avtalet. Har exempelvis varor som levererats redan förbrukats eller tjänster redan utförts kan parterna få ge ersättning för den nytta de haft av varandras prestationer. Det behöver även utredas i vilken utsträckning parterna har rätt till ersättning för sina nedlagda kostnader. En tänkbar situation är en byggnad som uppförts till hälften när avtalet förklaras ogiltigt. I en sådan situation får ersättning lämnas för de prestationer som redan har utförts, medan framtida prestationer inte får utföras.

Skadestånd när ett avtal har ogiltigförklarats
Ogiltighet kan dock i vissa fall förenas med skadestånd. Det innebär att exempelvis en leverantör kan utreda om den har rätt till skadestånd för utebliven vinst som har genererats i avtalet.

Vem ska betala till vem?
För att avgöra vad som ska återgå till vem behöver en bedömning göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 4, 13–17 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – överprövning av ett avtals giltighet
  • prop. 2009/10:180 s. 136–137 och 361–362 – följden av att ett avtal förklaras ogiltigt
  • prop. 2009/10:180 s. 225–226 – skadestånd när ett avtal har ogiltigförklarats.
Med vänlig hälsning,

Gustav

14 juni 2019 (Uppdaterat 10 januari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.