Start

Kan man sälja andra tjänster i ett offentligt upphandlat uppdrag?

Publicerad 08 februari 2022
Hej,
om företag x har ett avtal med en offentligt upphandlad organisation och kunden ber om att de ska även köpa in tjänster som ej är med i avtalet från företags x systerbolag med annat orgnummer, hur ska man som leverantör hantera det?

Gör vi som företag något fel om vi låter företag y leverera tjänster som vi sedan fakturerar från företag x även fast de tjänsterna inte är en del av vårt avtal?

Josefin

Publicerad 08 februari 2022

Hej Josefin,

Vilka varor och tjänster får köpas från ett ramavtal?
Vilka varor eller tjänster som omfattas av ett ramavtal ska framgå av ramavtalet. Om parterna i ett upphandlat avtal omförhandlar villkoren i det upphandlande avtalet, exempelvis genom att den upphandlande organisationen börjar köpa andra varor och tjänster än de som ramavtalet omfattar, kan det ge upphov till ett nytt upphandlingspliktigt avtal.

Ändringar av ett upphandlat kontrakt eller ramavtal får endast göras med stöd av 17 kap. 9–14 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). Om justeringen inte har stöd i någon av dessa bestämmelser så kan det alltså innebära att ändringen är otillåten.

En otillåten ändring innebär att en direktupphandling har genomförts.
I ert fall kan det innebära att köpet som er kund gör, där ert systerbolag tillhandahåller tjänster i egenskap av er underleverantör, innebär en direktupphandling om tjänsten inte omfattas av avtalet som den upphandlande organisationen har med er. En direktupphandling kan vara tillåten i vissa fall, bland annat om värdet av upphandlingen understiger direktupphandlingsgränsen. Om det inte finns förutsättningar för att göra en direktupphandling är det är otillåten direktupphandling.

Det är den upphandlande organisationen som ska följa upphandlingsreglerna
Det är den upphandlande organisationen som ska följa upphandlingsreglerna, inte leverantören. Leverantören är skyldig att leverera det som den civilrättsligt åtagit sig i avtalet. En upphandlande organisation som ingår ett avtal genom en otillåten direktupphandling kan bli skyldig att betala upphandlingsskadeavgift.

Läs mer om upphandlingsskadeavgift på vår webbplats.

Vilka risker finns det som leverantör att leverera vid en otillåten direktupphandling?
Att ingå ett civilrättsligt bindande avtal med en upphandlande organisation när avtalet ingåtts genom en otillåten direktupphandling kan dock vara förenat med vissa risker, även om leverantören inte är skyldig att följa upphandlingslagstiftningen.

Ett avtal som ingåtts genom en otillåten direktupphandling kan bli föremål för överprövning. En sådan process kallas för överprövning av ett avtals giltighet. Om ett avtal förklaras ogiltigt av domstolen ska alla prestationer som hunnit utbytas mellan avtalsparterna återgå. Till exempel ska varor som levererats till den upphandlande organisationen återgå till leverantören och den upphandlande organisationen ska återfå erlagd betalning. Om detta inte är möjligt ska i stället förmögensläget återställas. Om avtalet gällde varor som redan levererats och förbrukats, eller tjänster som redan utförts, kan parterna få utge ersättning för den nytta de har haft av varandras prestationer.

Ogiltigheten av ett avtal kan dock i vissa fall förenas med skadestånd. Det innebär exempelvis att en leverantör kan utreda om den har rätt till skadestånd för utebliven vinst som har genererats i avtalet.

Läs mer om innebörden av ett ogiltigförklarat avta i inlägget Ogiltigförklarat avtal, hur gör man för att återställa förmögenhetsläget? i vår Frågeportal.

Läs mer
Läs mer om överprövning av ett avtals giltighet på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Erika

Upphandlingsjurist

10 februari 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.