Start

Uppfyller C2C märkningen 9 Kap 13 § LOU?

Publicerad 05 september 2019
Hej!

Jag undrar om en i en upphandling får begära att en produkt ska vara C2C (Cradle to cradle) certifierad. Uppfyller C2C kraven enligt 9 Kap 13 § LOU?

Lisa

Publicerad 05 september 2019

Hej,

Det finns idag möjlighet att använda sig av märkning i en upphandling, såväl som teknisk specifikation, som tilldelningskriterier eller särskilda kontraktsvillkor. Men för att det ska vara tillåtet att kräva en märkning måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Förutsättningarna gäller dels bestämmelser på hur märkningskraven förhåller sig till det som ska upphandlas, dels hur märkningen utarbetas.

Upphandlingsmyndigheten har ingen möjlighet att göra bedömningar av enskilda märkningar om dessa uppfyller eller inte uppfyller förutsättningarna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Vi kan därför inte säga om C2C (Cradle to Cradle) uppfyller kraven enligt 9 kap. 13 § LOU. I regel är det inte heller möjligt att göra en fullständig bedömning i förväg eftersom märkningskraven ska vara lämpliga att definiera de egenskaper eller funktioner som önskas och måste bedömas i förhållande till kontraktsföremålet i varje enskild upphandling.

Istället har vi information på vår webbplats om de olika bestämmelserna om användning av märkning. En upphandlande myndighet kan med hjälp av detta stöd själv bedöma om en märkning går att använda vid en offentlig upphandling och vad reglerna säger i övrigt när det gäller användning av märkning.

Vi vill också uppmärksamma dig på att andra märkningar ska godtas av myndigheten om kraven för den märkningen är likvärdiga med kraven för den angivna märkningen. Någon definition av vad som är likvärdig märkning eller likvärdiga märkningskrav finns dock inte. I vissa fall ska också annan lämplig utredning som en leverantör lämnar godtas.

Källhänvisningar

  • 9 kap. 12–15 §§ i lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – om märkning

  • 9 kap. 13–16 §§ i lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – om märkning

  • skäl 74, 75 och 97 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet)

  • EU-domstolens domar i mål C-448/01 EVN och Wienstrom  och mål C-368/10 Max Havelaar.

Uppdaterad: den 16 september 2019

Vänliga hälsningar,

Charlotta

09 september 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.