Start

Vad gäller för ramavtal med tilldelning enligt fördelningsnyckeln "först till kvarn"?

Publicerad 26 september 2019
Måste priset vara fasta (samma för alla) när det är "först till kvarn" i upphandling.

Eller kan anbudsgivarna lägga sina priser under annonseringen?

Maria

Publicerad 26 september 2019

Hej Maria,

Nej, det finns ingen generell skyldighet om att priset ska vara detsamma för alla leverantörer som ingår ramavtal med den upphandlande myndigheten oavsett vilken fördelningsnyckel som myndighet väljer att använda sig av. Däremot så kan det finnas sådana villkor i en enskild upphandling. I svaret nedan utgår vi från att samtliga villkor för tillhandahållandet av de varor, tjänster eller byggentreprenader som ramavtalet avser är fastställda och att tilldelningen av kontrakt kommer att ske utan en förnyad konkurrensutsättning, det vill säga att leverantörerna inte kommer att lämna nya anbud i samband med avropet.

När myndigheten avser tilldela ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal utan att en förnyad konkurrensutsättning sker, ska myndigheten tillämpa objektiva villkor för att avgöra vilken av leverantörerna som ska tilldelas kontraktet, det vill säga en objektiv fördelningsnyckel. Dessa villkor ska framgå i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet och vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att tilldelningen sker i överensstämmelse med de grundläggande upphandlingsprinciperna och att inte myndigheten tilldelar en leverantör kontrakt utifrån eget godtycke.

Först till kvarn som fördelningsnyckel
Så vitt vi känner till har frågan om det är möjligt att använda sig av ”först till kvarn” som fördelningsnyckel i en direktivstyrd upphandling inte prövats i domstol. Det finns dock ett rättsfall på det icke-direktivstyrda området där en sådan fördelningsnyckel förekommer och där domstolens bedömning var att en sådan fördelningsnyckel inte strider mot bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) eller de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Att ange ”först till kvarn” som fördelningsnyckel kan dock innebära en fördel för stora företag som har mer resurser att erbjuda med kort varsel vilket kan betyda till att mindre företag missgynnas. Om upphandlande myndighet väljer att använda ovanstående fördelningsnyckel bör det därför endast göras i sådana ramavtal där det är viktigt att leverans av upphandlingsföremålet sker snabbt. Är det inte viktigt att leveransen sker snabbt bör den upphandlande myndigheten titta på en annan utformning av fördelningsnyckeln. Ett exempel på när en fördelningsnyckel enligt ”först till kvarn” kan tänkas vara lämplig är när ramavtalet avser tjänster som krävs för att åtgärda vissa brådskande fel som annars skulle orsaka stor materiell skada för den upphandlande myndigheten.

Källhänvisningar
  • 7 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal ska ske enligt objektiva villkor
  • prop. 2015/16:195 s. 519 – diskussion om hur en fördelningsnyckel kan utformas för att uppfylla kraven på objektiva villkor för tilldelning av kontrakt
  • Kammarrätten i Stockholm mål nr 2050-23 - kammarrättens bedömning är att fördelningsnyckeln "först till kvarn" kan vara förenlig med LOU.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

07 oktober 2019 (Uppdaterat 06 juli 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.