Start

Går det att avbryta en upphandling på grund av bristande värdegrund hos leverantören?

Publicerad 12 december 2019
Hej!

Får en upphandling (av)brytas på grund av bristande värdegrund hos leverantören dvs en värdegrund som inte är förenlig med värdegrunden för den upphandlade enheter?

Eller så kan frågan ställas: får den upphandlade enheten ställa krav på leverantören så som att verksamheten måste vara förenlig med enhetens värdegrund/policy om tex. ekologisk och socialt hållbarhet.

Line Djupström

Publicerad 12 december 2019

Hej Line,

Det krävs sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling
För att avbryta en upphandling krävs det att den upphandlande myndigheten har sakligt godtagbara skäl.

Läs mer om att avbryta en upphandling på vår webbplats och i inlägget Får en upphandling avbrytas? i vår Frågeportal.

Krav, kriterier och villkor hänförliga till värdegrund
Upphandlande myndigheter har en möjlighet att utforma kraven, kriterierna och villkoren i sin upphandling på det sätt som bäst tillgodose myndighetens behov, så länge kraven, kriterierna och villkoren är förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Principen om öppenhet innebär bland annat att det måste vara tydligt för potentiella anbudsgivare vad som avses med ”värdegrund”. Proportionalitetsprincipen innebär att kravet ska vara rimligt i förhållande till det som upphandlas och vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns flera alternativ bör den upphandlande myndigheten eller enheten välja det alternativ som är minst belastande för leverantörerna.

Det kan eventuellt vara möjligt att ställa ett krav, kriterium eller villkor om att leverantören ska ha en viss värdegrund. Om det är tillåtet eller inte att ställa ett krav, kriterium eller villkor beror bland annat på vad som avses med värdegrund i det enskilda fallet, vad som är föremålet för upphandlingen och i vilket syfte som upphandlingen genomförs samt hur kravet eller villkoret är utformat.

Värdegrund som kvalificeringskrav
Vilka kvalificeringskrav, det vill säga krav på leverantörens allmänna förmåga att genomföra uppdraget, är begränsat vid upphandlingar över tröskelvärdet. Vid upphandling under tröskelvärdet måste kravet vara förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Beroende på vad som avses med ”värdegrund” i sammanhanget och hur kravet är formulerat kan det i vissa fall finnas ett utrymme att utforma kvalificeringskrav som innebär att leverantören ska ha en viss värdegrund. Upphandlande myndigheter får exempelvis ställa krav på teknisk kapacitet som kan bevisas med information om de system för hantering av leveranskedjan och spårningssystem som leverantören kan komma att tillämpa vid fullgörandet av kontraktet, vilket kan omfatta viss etiska hänsyn. Läs mer om kvalificeringskrav i inlägget Kan man ställa sociala krav som kvalificeringskrav? i vår Frågeportal, samt däri hänvisade inlägg.

En bedömning måste göras i det enskilda fallet om kravet är förenligt med upphandlingslagstiftningen eller inte.

Läs mer
Läs mer om socialt hållbar upphandling, kvalificeringskrav, tilldelningskriterier och särskilda kontraktsvillkor på vår webbplats.

Läs även om särskilda kontraktsvillkor i inlägget Får man ställa krav på arbetsmiljö? och om att utforma kvalificeringskrav som särskilda kontraktsvillkor i inlägget Kan ett krav på ledningssystem anges som särskilt kontraktsvillkor istället för kvalificeringskrav? i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

17 december 2019 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.