Start

Var ska takvolymen anges?

Publicerad 14 maj 2020
Hej,
Jag undrar vart i upphandlingsdokumentet takvolymen ska anges? Måste det stå i avtalet eller räcker det om informationen om takvolymen finns i annonsen, dvs exempelvis i anbudsinbjudan?

Christine

Publicerad 14 maj 2020

Hej Christine,

EU-domstolen uttalar i dom i mål C-23/20 Simonsen & Weel att takvolymen antingen kan anges i annonsen eller i upphandlingsdokumenten, om leverantörerna får kostnadsfri elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten från och med den dag då upphandlingen annonserats. I ett sådant fall iakttas principerna om öppenhet och likabehandling, även om uppgiften anges i upphandlingsdokumenten.

Det framgår dock inte var i upphandlingsdokumenten takvolymen ska anges. Det är därför upp till varje upphandlande organisation att själv avgöra var i upphandlingsdokumenten takvolymen ska anges.

Eftersom takvolymen blir ett avtalsvillkor kan det för tydligheten och enkelhetens skull vara bra om det finns med i avtalet, istället för i en bilaga till avtalet. En följd av skyldigheten att ange takvolym är att många upphandlande organisationer måste ha bättre koll på hur mycket som köps från ramavtal än vad myndigheten kanske haft tidigare. Upphandlande organisationer måste ha ett effektivt system för att följa upp avrop och kontrollera om takvolymen nåtts. Att kritiska och viktiga avtalsvillkor är tydliga och lätta att hitta kan därför underlätta i arbetet med avtalsuppföljning.

Läs mer
Läs gärna mer om takvolym i vår vägledning Takvolym i ramavtal. Notera att vägledningen publicerades i november år 2019, varför enbart EU-domstolens dom i mål C-216/17 Coopservice behandlas.

Läs även om att annonsera upphandlingar på vår webbplats och i inlägget Vad måste finnas med i annonsen vid upphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisning
  • EU-domstolen dom i mål C-23/20, Simonsen & Weel,  punkt 71 – information om den största kvantitet och/eller det högsta värdet för det som ska levereras enligt ett ramavtal kan anges i annonsen eller i upphandlingsdokumenten, eftersom det vid direktivstyrd upphandling finns en skyldighet för upphandlande organisationer att ge kostnadsfri elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten från och med den dag då upphandlingen annonserats
  • HFD:s dom i mål HFD 2022 ref. 4 I och II  – vid upphandling av ramavtal måste den största kvantitet eller det högsta värde som ramavtalet ska omfatta anges i annonsen eller upphandlingsdokumenten.
Med vänlig hälsning,

Alexandra

Strategisk inköpare

15 maj 2020 (Uppdaterat 22 februari 2023)

Hej!
Hur påverkas LUF av ovan?

Linda

03 maj 2021

Hej Linda,

Vi ser ingen direkt anledning till att kravet på takvolym skulle skilja sig åt vid upphandling enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), även om EU-domstolens domar om takvolym är fastställda utifrån LOU-direktivet. Lagens utformning avseende ramavtal i LOU och LUF är snarlika på många områden. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i frågan. Till dess kan det vara lämpligt att vara på den säkra sidan och ange takvolym.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

05 maj 2021 (Uppdaterat 03 mars 2022)

Gäller det samtliga upphandlingsformer? direktupphandling, under och över tröskelvärde?

Linda

06 maj 2021

Hej,

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har genom två parallella avgöranden fastställt att kravet på att ange takvolym gäller generellt vid upphandling av ramavtal.

HFD hänvisar i sina domar till EU-domstolens dom i mål C-23/20 Simonsen & Weel och anger att öppenhetsprincipen och likabehandlingsprincipen skulle åsidosättas om den upphandlande organisationen inte anger takvolym. HFD konstaterar också att det inte finns någonting i EU-domstolens resonemang som talar för att detta inte skulle gälla för ramavtal generellt.

Domarna från HFD gäller upphandlingar över tröskelvärdena, men det finns anledning att anta att motsvarande krav på angivande av takvolym gäller även vid upphandling av ramavtal under tröskelvärdena och vid upphandling av ramavtal avseende sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Rättsläget bör dock betraktas som oklart.

Källhänvisningar

HFD:s dom i mål HFD 2022 ref. 4 I och II  – kravet på att ange takvolym gäller generellt vid upphandling av ramavtal.Med vänlig hälsning,

Sofia

Jurist

11 maj 2021 (Uppdaterat 22 februari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.