Start

Använda befintliga avtal i akuta situationer

I akuta situationer bör upphandlande myndigheter i så hög utsträckning som möjligt använda befintliga avtal för att tillgodose de behov som uppstått. Det kan handla om att göra avrop eller förnyad konkurrensutsättning från befintliga ramavtal eller att göra tillåtna ändringar i befintliga kontrakt eller ramavtal.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

 Att tänka på

  • Använd befintliga avtal i så hög utsträckning som möjligt för att tillgodose de akuta behoven. 
  • Det finns ingen skyldighet att tillämpa avtalsspärr vid avrop eller förnyad konkurrensutsättning från ramavtal.
  • Upphandlande myndigheter ska använda förlängningsklausuler i befintliga avtal i första hand, innan eventuella undantagsförfaranden tillämpas.

Köp från befintliga ramavtal

Om den upphandlande myndigheten har ett befintligt ramavtal som omfattar varan eller tjänsten kan behovet tillgodoses genom avrop eller förnyad konkurrensutsättning från ramavtalet. 

Ramavtal

Ingen avtalsspärr vid köp från ramavtal

Upphandlande myndigheter har ingen skyldighet att använda avtalsspärr när de tilldelar kontrakt som grundar sig på ramavtal. Det innebär att upphandlande myndigheter får teckna avtal direkt baserat på avropet. 

Om det rör sig om en förnyad konkurrensutsättning får avtal tilldelas direkt efter att tilldelningsbeslutet har fattats. När kontraktet har ingåtts är det inte längre möjligt att överpröva den förnyade konkurrensutsättningen. Det kan däremot vara möjligt för leverantörer att överpröva avtalets giltighet. 

För att undvika att avtalets giltighet kan överprövas efter en förnyad konkurrensutsättning finns det en möjlighet för upphandlande myndigheter att tillämpa en frivillig avtalsspärr. Den börjar gälla efter att tilldelningsbeslutet har meddelats. 

Under avtalsspärren har leverantörer möjlighet att överpröva den förnyade konkurrensutsättningen. Efter att avtalet tecknats kan avtalets giltighet dock inte överprövas.

Överprövning av avtalets giltighet

Ändringar av avtal

Om behovet är akut är det lämpligt att den upphandlande myndigheten undersöker om det finns ett utrymme att göra ändringar enligt någon av ändringsbestämmelserna i upphandlingslagstiftningen, innan myndigheten tillämpar ett undantagsförfarande (exempelvis direktupphandling).

Det kan bland annat vara möjligt att

  • förlänga ett ramavtal eller ett kontrakt enligt eventuella förlängnings- eller optionsklausuler
  • genomföra kompletterande beställningar från ett kontrakt
  • ändra ett ramavtal eller ett kontrakt till följd av oförutsedda omständigheter

Ändringar av kontrakt och ramavtal

Se även