Start

Är kommunens finansiering av skyddat boende statligt stöd?

Kommunens finansiering av skyddat boende är ett statsstöd om de fem kriterierna i statsstödsbegreppet är uppfyllda. Om finansieringen är ett statsstöd är finansieringen olaglig om inte kommissionen godkänt finansieringen i förväg eller om villkoren för finansieringen följer särskilda statsstödsregler. Här går vi igenom mer i detalj när kommunens finansiering av skyddat boende är ett statsstöd och vad det innebär för hanteringen av stödet.

Som utgångspunkt bör skyddat boende kunna finansieras utan att särskilda statsstödsregler följs men då behöver kommunen först bedöma att något av de fem statsstödskriterierna inte är uppfyllt och lämpligen dokumentera dessa överväganden.

Nedanstående fem kriterier ska vara uppfyllda för att finansieringen ska vara statsstöd. Av kriterierna är det för en kommuns finansiering av skyddat boende som regel samhandelskriteriet och eventuellt gynnandekriteriet (ofta bedömningen av de så kallade Altmarkkriterierna) som kommer i fokus.  

Statsstödsreglerna ska tillämpas när det offentliga, till exempel en kommun, under vissa förutsättningar stöttar en verksamhet med offentliga medel. Finansiering av skyddade boenden kan därför omfattas av reglerna om statligt stöd. Syftet med statsstödsreglerna är att det offentliga inte ska snedvrida konkurrensen på EU:s inre marknad. Det finns också svenska bestämmelser om detta bland annat i en lag om statsstöd, lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Statsstöd får inte ges om det inte godkänts av kommissionen eller utformats enligt särskilda undantagsregler.

Det är inte enbart rena bidrag som kan omfattas av statsstödsreglerna, utan även finansiering enligt ett kontrakt som innebär förmånliga villkor för mottagaren, kan vara ett statsstöd.

Begreppet statsstöd definieras i artikel 107.1 EUF-fördraget och för att en åtgärd ska utgöra ett statsstöd ska följande fem kriterier vara uppfyllda. 

1. Åtgärden ska kunna kopplas till det offentliga och ska finansieras med offentliga medel (offentliga medel) 

Eftersom en kommuns åtgärd att finansiera skyddat boende kan kopplas till det allmänna och är finansierad med offentliga medel, handlar det alltid om offentliga medel.

Kriteriet offentliga medel

2. Åtgärden ska vara riktad till vissa verksamheter eller viss produktion (selektivitet) 

Selektivitetskriteriet är uppfyllt eftersom finansieringen är riktad till en viss mottagare.

Selektivitetskriteriet

3. Verksamheten som åtgärden riktar sig till ska bedriva ekonomisk verksamhet (företag) 

4. Åtgärden ska ge mottagaren en fördel (gynnande) 

Finansieringen innebär som utgångspunkt en ekonomisk fördel som den som tillhandahåller det skyddade boendet inte skulle ha haft utan finansieringen. Därmed är normalt gynnandekriteriet uppfyllt. Vi bedömer att kommunen som utgångspunkt kan definiera skyddat boende som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI). Om kommunen definierar skyddat boende som en SGEI och finansierar tjänsten på ett sätt som uppfyller Altmarkkriterierna är finansieringen inte ett statsstöd. Altmarkkriterierna förutsätter i de flesta fall att tjänsten konkurrensutsätts.

Gynnandekriteriet

5. Åtgärden ska snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan EU:s medlemsstater (konkurrens och samhandel) 

Vilka konsekvenser har det att finansieringen är ett statsstöd eller inte?