Start

Hur finansierar kommunen skyddade boenden med de minimis-stöd?

En kommun som på ett rättssäkert sätt vill lämna stöd till ett skyddat boende, kan under vissa förutsättningar lämna stödet enligt någon av kommissionens de minimis-förordningar. För de vanligaste typerna av stöd till företag kan de minimis-stöd lämnas med högst 300 000 euro under en period av tre år. För offentligfinansierade sociala tjänster såsom skyddat boende kan de minimis-stöd lämnas med högst 750 000 euro under en treårsperiod förutsatt att det skyddade boendet anförtros en utförare som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

De minimis-stöd

Om det är svårt att ta ställning till om finansieringen av det skyddade boendet uppfyller kriterierna för att vara ett statsstöd, är de minimis-stöd ofta en god möjlighet. De minimis-stöd anses vara av så liten betydelse, att det inte påverkar samhandeln eller konkurrensen inom EU. Sådana stöd är därför inte statsstöd.

Stöden kallas ibland också stöd av mindre betydelse eller försumbara stöd.

Om ett stöd är ett olagligt statsstöd, är kommunen skyldig att kräva tillbaka stödet och den organisation som har tagit emot stödet blir skyldig att återbetala stödet till kommunen med ränta. Den ekonomiska risken ligger därmed hos verksamheten som driver det skyddade boendet. Om kommunen har svårt att bedöma om finansieringen är ett statsstöd i EU-rättslig mening, kan kommunen säkerställa att stödet till det skyddade boendet är lagligt om villkoren i någon av förordningarna om de minimis-stöd följs.

Hur lämnar kommunen stöd enligt den allmänna de minimis-förordningen till skyddade boenden?

Att lämna stöd till företag som de minimis-stöd är i allmänhet inte förenat med några större formella svårigheter. Kommunen måste dock säkerställa att vissa administrativa rutiner följs.

Hur lämnar kommunen SGEI-de minimis-stöd till skyddat boende?

En kommun som vill säkerställa tjänster som riktar sig till medborgarna och som marknaden inte skulle erbjuda utan offentlig finansiering (en marknadskompletterande tjänst) kan under vissa förutsättningar lämna ersättning enligt kommissionens SGEI-de minimis-förordning. Stöd eller ersättning till ett skyddat boende som uppgår till högst 750 000 euro under tre år och som även uppfyller övriga villkor i SGEI-de minimis-förordningen är av så liten betydelse att det inte anses vara något statsstöd. Här beskriver vi hur kommunen kan lämna sådant stöd till ett skyddat boende.

Kommissionens förordning (EU) 2023/2832