Start

Anskaffning av (tjänsten) skyddat boende genom upphandling

Det ges inte något allmänt undantag från upphandlingsreglerna när det gäller skyddat boende. Detta innebär att kommunens köp av tjänster med anknytning till skyddat boende i princip ska konkurrensutsättas enligt reglerna i LOU. Vilka alternativ som finns för kommunens anskaffning av skyddat boende utvecklar vi här nedan.

Nya regler från 1 februari 2022

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar började gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. De äldre reglerna gäller för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna trädde i kraft. 

Regler för upphandlingar som påbörjats före 1 februari 2022

Nyheterna i de nya upphandlingsreglerna

Utgångspunkten är att upphandlingsreglerna (främst lagen om offentlig upphandling, LOU) ska tillämpas när en kommun anskaffar tjänster genom tilldelning av ett kontrakt. 

Ska skyddat boende upphandlas?

Upphandling av sociala och andra särskilda tjänster

Skyddat boende ingår i de tjänster som i upphandlingslagstiftningen kallas sociala och andra särskilda tjänster. De tjänster som tidigare kallades välfärdstjänster ingår i denna benämning. 

Sociala och andra särskilda tjänster ska som huvudregel upphandlas enligt reglerna i 19 kapitlet LOU. Det gäller om värdet på upphandlingen uppgår till minst cirka 7,8 miljoner kronor.

Upphandling av sociala och andra särskilda tjänster med ett kontraktsvärde under tröskelvärdet på cirka 7,8 miljoner kronor kan genomföras som en direktupphandling enligt reglerna i 19 a kapitlet LOU. Dock bör statsstödsreglerna beaktas.

Vad är sociala och andra särskilda tjänster?

Med sociala och andra särskilda tjänster avses sådana tjänster som anges i bilaga 2 till LOU. När det gäller sociala tjänster består de exempelvis av social omsorg och vård (med eller utan inkvartering) samt av vägledning och rådgivning. Skyddat boende ingår i de sociala och andra särskilda tjänsterna.

Vad är skyddat boende?

Upphandling av tjänster

Olika regler för upphandling baserat på värde

Det är det faktiskt kända eller uppskattade värdet på det som ska upphandlas som avgör vilka regler som ska gälla för upphandlingen. Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala beloppet som ska betalas i upphandlingen, inklusive optioner. En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå upphandlingsregelverket och vid beräkningen ska alltså eventuella options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. 

Beräkna värdet på upphandlingen

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Andra möjliga former för att ingå avtal

Källhänvisningar

  • Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
  • Kommissionens tillkännagivande (2016/C 262/01) om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
  • C-318/15, Tecnoedi Construzioni SrL
  • Inlägget ”direktupphandling på grund av synnerliga skäl” i Upphandlingsmyndighetens Frågeportal
  • Nytt regelverk om upphandling, prop. 2015/16:195 del 1
  • Socialtjänstlagen (2001:453)