Start

Anskaffning av (tjänsten) skyddat boende genom upphandling

Det ges inte något allmänt undantag från upphandlingsreglerna när det gäller skyddat boende. Detta innebär att kommunens köp av tjänster med anknytning till skyddat boende i princip ska konkurrensutsättas enligt reglerna i LOU. Vilka alternativ som finns för kommunens anskaffning av skyddat boende utvecklar vi här nedan.

Utgångspunkten är att upphandlingsreglerna (främst lagen om offentlig upphandling, LOU) ska tillämpas när en kommun anskaffar tjänster genom tilldelning av ett kontrakt. 

Ska skyddat boende upphandlas?

Nya regler från 1 januari 2023

Nya regler om reserverad upphandling för idéburna organisationer vid offentliga upphandlingar och valfrihetssystem gäller från och med den 1 januari 2023.

Upphandling av sociala och andra särskilda tjänster

Skyddat boende ingår i de tjänster som i upphandlingslagstiftningen kallas sociala och andra särskilda tjänster. De tjänster som tidigare kallades välfärdstjänster ingår i denna benämning. 

Sociala och andra särskilda tjänster ska som huvudregel upphandlas enligt reglerna i 19 kapitlet LOU. Det gäller om värdet på upphandlingen uppgår till minst cirka 7,8 miljoner kronor.

Upphandling av sociala och andra särskilda tjänster med ett kontraktsvärde under tröskelvärdet på cirka 7,8 miljoner kronor kan genomföras som en direktupphandling enligt reglerna i 19 a kapitlet LOU. Dock bör statsstödsreglerna beaktas.

Vad är sociala och andra särskilda tjänster?

Med sociala och andra särskilda tjänster avses sådana tjänster som anges i bilaga 2 till LOU. När det gäller sociala tjänster består de exempelvis av social omsorg och vård (med eller utan inkvartering) samt av vägledning och rådgivning. Skyddat boende ingår i de sociala och andra särskilda tjänsterna.

Vad är skyddat boende?

Upphandling av tjänster

Olika regler för upphandling baserat på värde

Det är det faktiskt kända eller uppskattade värdet på det som ska upphandlas som avgör vilka regler som ska gälla för upphandlingen. Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala beloppet som ska betalas i upphandlingen, inklusive optioner. En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå upphandlingsregelverket och vid beräkningen ska alltså eventuella options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. 

Beräkna värdet på upphandlingen

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Andra möjliga former för att ingå avtal