Start

Vad gör vi när det lägsta anbudet är för högt vid ett öppet förfarande?

Hej!

Om det lägsta anbudet är för högt, kan vi förkasta anbudet och avstå, om inte hur skall man formulera sig i annonseringen så det är tillåtet. Övriga villkor är uppfyllda, men priset är för högt.

Roger Larsson

Publicerad 04 oktober 2017

Hej Roger!

Den upphandlande myndigheten kan förkasta ett anbud med ett orimligt högt pris. Den upphandlande myndigheten måste givetvis kunna visa att anbudet verkligen överstiger de budgeterade medlen för att kunna göra det. Om den upphandlande myndigheten bedömer att det lägsta anbudet är för högt och vill förkasta detta ska givetvis övriga anbud förkastas av samma skäl (se dock inlägget Vilka möjligheter finns det om vinnande anbud, men inte övriga inlämnande anbud, överstiger budget? i vår Frågeportal).

Att samtliga inkomna anbud förkastas innebär att upphandling kommer att avbrytas. Upphandlingens avbrytande förutsätter att det finns sakligt godtagbara skäl och det i övrigt är förenligt med grundläggande upphandlingsprinciperna. Att det inte finns några godtagbara anbud att anta är ett sakligt godtagbart skäl till att avbryta en upphandling.

Under vissa förutsättningar, om det vid ett öppet förfarande inte har lämnats några acceptabla anbud, är det tillåtet att övergå från ett öppet förfarande till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, vilket ibland kallas för direktivstyrd direktupphandling. Exempel på anbud som ska anses oacceptabla är sådana vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleddes.

Läs mer
Läs mer om innebörden av de skäl som har ansetts varit sakliga nog för att avbryta en upphandling på vår webbplats. Läs även om övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering i inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • Regeringsrättens (numera Högsta förvaltningsdomstolens) dom RÅ 2009 ref. 43 – ett sakligt godtagbart skäl till att avbryta en upphandling är om det vinnande anbudet har ett orimligt högt pris
  • artikel 26 i LOU-direktivet exempel på anbud som ska anses oacceptabla är sådana vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleddes.
Med vänlig hälsning

Erika

Jurist

05 oktober 2017 (Uppdaterat 22 april 2021)

Hej,

Det som delvis behandlats i ovan fråga är om man kan avbryta på grund av av för höga priser. Min fråga är I en upphandling (med utvärderingsgrund pris) där fler leverantörer ska tilldelas finns det möjlighet att förkasta anbud om de är orimligt högt/höga? Det vill säga att man inte vill ha avtal till överpris. Kan man i upphandlingsdokumentet skriva att man kan komma att förkasta ett anbud om det är orimligt högt, om inkommen förklaring inte är tillfredsställande?

Eller finns det möjlighet att inte tilldela leverantör då deras anbud inte anses som en av de mest ekonomisk fördelaktiga på grund av högst pris?

Finns det någon ledning i ovan frågor?

Sofia

24 april 2018

Hej Sofia!

Pris som obligatoriskt krav
Ett anbud som inte uppfyller alla obligatoriskt krav ska förkastas. En upphandlande myndighet är som utgångspunkt fri att utforma sin kravställning efter myndighetens behov, så länge kraven är förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Det innebär bland annat att kravet måste vara tydligt formulerat, proportionerligt och likabehandlande.

Det bör inte finnas några upphandlingsrättsliga hinder mot att ställa upp ett visst takpris i en upphandling, läs mer om det i inlägget Kan en upphandlande myndighet använda takpris? i vår Frågeportal. Har den upphandlande myndigheten inte ställt ett obligatoriskt krav gällande pris kan anbudet som utgångspunkt inte förkastat på grund av att priset anses vara för högt. Detta gäller dock inte om anbudet är oacceptabelt, läs mer om det ovan.

Pris som utvärderingsgrund
Om pris är angivet som utvärderingsgrund ska den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet till den leverantör som har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån den grunden. Det innebär att det anbud som har det lägsta priset ska tilldelas kontraktet eftersom myndigheten har angett att anbudet med lägst pris är det ekonomiskt mest fördelaktiga (oavsett hur högt det är).

Att i en sådan situation tilldela kontraktet till en leverantör som har ett högre pris skulle strida mot såväl principen om öppenhet som likabehandlingsprincipen. För att kunna tilldela kontraktet till en leverantör vars anbud har ett högre pris krävs det att någon av de andra grunderna för utvärdering används, det vill säga kostnad eller bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Läs mer
Läs mer om grunderna för utvärdering på vår webbplats.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

30 april 2018 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.