Start

Måste man kräva att anbudsgivare anger alla sina underleverantörer?

Publicerad 28 december 2017
Hej,

jag ska upphandla laboratorietjänster som omfattar ett stort antal olika analyser av olika organismer. Eftersom jag inte vet vilka organismer som jag kommer att upptäcka så kan en anbudsgivare inte uppge vilka underleverantörer denne ska anlita. Måste jag ange kravet att en anbudsgivare ska uppge underleverantörer?

Elisabeth Lundqvist

Publicerad 28 december 2017

Hej Elisabeth!

Svaret på din fråga beror på hur leverantören kommer att använda sig av underleverantörerna. Som utgångspunkt behöver leverantören bara ange underleverantörer vars kapacitet den åberopar. Nedan förklarar vi skillnaden mellan olika typer av underleverantörer.

Med underleverantör avses normalt varje annan juridisk eller fysisk person som anbudsgivaren avser att anlita för att genomföra hela eller del av uppdraget.

Vi har i inlägget Vem är underleverantör?redogjort för ett antal kategorier av underleverantörer i upphandlingssammanhang. Till dessa hör
  1. underleverantörer vars kapacitet åberopas för att visa att upphandlingens kvalificeringskrav uppfylls,
  2. underleverantörer som anbudsgivaren anlitar för att genomföra hela eller delar av uppdraget,
  3. underleverantörer som endast utför olika tjänster för anbudsgivaren, samt
  4. underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet.
Vid upphandlingar över tröskelvärdet måste den upphandlande myndigheten kontrollera uteslutningsgrunderna, kvalificeringskraven och begränsningskriterierna för de företag vars kapacitet åberopas. Företag vars kapacitet åberopas omfattas även av ESPD-systemet. En separat egenförsäkran måste därför i relevanta delar fyllas i och ges in för dessa företag, alternativt kan alla nödvändiga bevis ges in tillsammans med anbudet eller anbudsansökan. I skälen till LOU-direktivet förklaras detta med att uppgifterna om dessa företag ska kunna kontrolleras tillsammans med, och på samma villkor som, kontrollen av själva leverantören. Läs gärna mer om detta i vår vägledning om ESPD-systemet s. 15–17.

Åberopande av andra företags kapacitet aktualiseras dock främst när en upphandlande myndighet ställer kvalificeringskrav på att leverantören ska ha viss kapacitet. Som exempel på detta kan nämnas viss omsättning eller teknisk kapacitet, som krävs för att uppfylla kvalificeringskraven.

Ett krav som är hänförligt till utförandet av kontraktet, såsom ett krav på att ett uppdrag ska genomföras med hjälp av viss utrustning, behöver inte nödvändigtvis formuleras som ett kvalificeringskrav på att leverantören ska visa att den förfogar över sådan utrustning vid anbudsinlämnandet.

I övrigt får en upphandlande myndighet begära att en leverantör ska lämna in uppgifter om hur stor del av kontraktet som leverantören kan komma att fullgöra genom att lägga ut på någon annan än leverantören, och vilka underleverantörer som leverantören avser att anlita för att fullgöra kontraktet i den delen. Det är alltså upp till den upphandlande myndigheten att ställa krav på detta vid utformningen av upphandlingsdokumentet.

Läs mer
Läs mer om samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3150–14 – vad som normalt avses med begreppet underleverantör
  • 17 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – uppgifter om planerade underleverantörer.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

28 december 2017 (Uppdaterat 14 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.