Start

Går det att kräva att leverantören ska följa standarden arbetsmiljöledning ISO 45001?

Publicerad 21 mars 2018
Är det möjligt att kräva att leverantören ska följa standarden Arbetsmiljöstandard ISO-45001 enligt 15 Kap. 14 §?

Nils-Erik

Publicerad 21 mars 2018

Hej,

Upphandlande organisationer får kräva att leverantören ska ha en viss certifiering
Det finns en möjlighet för upphandlande organisationer att kräva att anbudsgivaren ska ha en certifiering eller visar upp ett intyg utfärdat av ett ackrediterat organ (det vill säga iaktta vissa särskilda kvalitetssäkringsstandarder) och de kan också hänvisa till vilka kvalitetssäkringssystem som leverantören kan åberopa. Kvalitetssäkringssystemen ska bygga på relevanta europeiska standardserier och vara certifierade av organ som har ackrediterats för uppgiften. Det är endast i undantagsfall som anbudsgivare kan använda andra bevis för att visa att man har en likvärdig kvalitetssäkring.

Några exempel på vilka kvalitetssäkringsstandarder som en upphandlande organisation kan hänvisa till ges inte varken i det bakomliggande LOU-direktivet, i förarbetena till LOU (prop. 2015/16:195) eller i utredningen om genomförande av 2014 års upphandlingsdirektiv (SOU 2014:51). Utifrån den information som Upphandlingsmyndigheten har går det inte att med säkerhet säga att den nya standarden ISO 45001, Ledningssystem för arbetsmiljö – Krav och vägledning (även SS-ISO 45001), är en sådan standard som avses i 15 kap 14 § LOU. Det får avgöras av rättstillämpningen.

Hänvisa till standard som teknisk specifikation
Notera att upphandlande myndigheter har en förhållandevis stor frihet att bestämma lämpliga kvalitetsnormer när de utformar sina tekniska specifikationer (det vill säga kraven på en vara, en tjänst eller en byggentreprenad). Kraven ska utformas i enlighet med 9 kap. 3–5 §§ LOU där det anges att specifikationerna kan anges antingen som prestanda- eller funktionskrav, vissa standarder och bedömningar eller en kombination av dessa alternativ. Om de tekniska specifikationerna inte anges som prestanda- eller funktionskrav ska de istället hänvisa till standarder och bedömningar. Om myndigheten väljer att hänvisa till en standard ska en sådan hänvisning följas av orden "eller likvärdig". Det finns med andra ord möjlighet att hänvisa till en standard även i de tekniska specifikationerna om det är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna i det enskilda fallet, men leverantörer kan alltid uppfylla kraven på annat likvärdigt sätt. Det är den upphandlande organisationen som ska avgöra vad som är likvärdigt vid prövningen av anbuden.

Källhänvisningar
  • 15 kap 14 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - vilka kvalitetssäkringsstandarder en upphandlande myndighet får kräva av en leverantör för att styrka efterfrågad kapacitet
  • 9 kap. 4 § LOU - Om myndigheten väljer att hänvisa till en standard i den tekniska specifikationen ska en sådan hänvisning följas av orden "eller likvärdig".
Vänliga hälsningar,

Charlotta

27 mars 2018 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Hej!

Gäller samma förutsättningar för ISO 39001, ledningssystem för trafiksäkerhet?

Går det att kräva att leverantören ska följa denna standard?

Gustav

29 mars 2018

Hej,

Vi resonerar på samma sätt som ovan i vårt svar om ISO 45001 när det gäller den standard du nämner, ISO 39001, ledningssystem för trafiksäkerhet.

Det är alltid möjligt att hänvisa till standarder enligt bestämmelserna om tekniska specifikationer på det sätt vi beskriver i det tidigare svaret. När det gäller att kräva att leverantören följer en viss kvalitetssäkringsstandard enligt bestämmelserna i 15 kap 14 § LOU är möjligheterna mer begränsade. För att det ska vara tillåtet ska det gälla ett kvalitetssäkringssystem som bygger på relevanta europeiska standardserier och vara certifierade av organ som har ackrediterats för uppgiften. Kännetecken för en europeisk standard är bland annat att den är utvecklad av eller i medverkan med ett europeiskt standardiseringsorgan (till exempel CEN, CENELEC, ETSI) och därmed har begreppet EN inledningsvis.

Som vi också skrev i det tidigare svaret finns det inte någon vägledning för vilka exempel på vilka kvalitetssäkringsstandarder som en upphandlande myndighet kan hänvisa till, utan detta får avgöras av rättstillämpningen.

Vänliga hälsningar

Charlotta

09 april 2018 (Uppdaterat 05 oktober 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.