Start

Går det att använda golvpris i utvärderingen?

Hej!

Med anledning av HFD mål nr 5924-17 som ju klargör att golvpris inte får användas för att utesluta ett anbud undrar jag om det istället är tillåtet att använda golvpris i utvärderingen.

Det vill säga istället för att ange

"Anbud understigande 350 kr/tim kommer att uteslutas"

ange t.ex. att

"Anbud understigande 350 kr/tim kommer vid utvärdering att få utvärderingspriset 350 kr/tim, anbud däröver kommer att utvärderas till sitt anbudspris.".

Detta styr ju ändå anbudsgivarna till att inte lämna anbud understigande "golvpris".

Är detta förenligt med att man ska tilldela anbud baserat på bästa förhållandet mellan (1) pris och kvalitet, (2) kostnad, eller (3) pris. Är ett lägre pris per definition alltid "bättre"? Påverkar tilldelningsgrunden om golvpris i utvärderingen kan användas? Kanske är (3) mera begränsat i en sådan modell än (1)?

Anders Rydén

Publicerad 14 augusti 2018

Hej Anders,

HFD 2018 ref. 50 (det vill säga Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 5924–17) innebär att det i princip inte är förenligt med likabehandlingsprincipen och bestämmelsen om onormalt låga anbud att använda golvpris i kombination med krav om att pris under den nivån automatiskt kommer att förkastas. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade sig egentligen inte om golvpriser i sig, bara att golvpriser inte kan användas i kombination med en automatisk uteslutningsmekanism.

Upphandlingsmyndigheten kan inte bedöma enskilda skrivningar i exempelvis upphandlingsdokument eftersom det är domstolarnas uppgift, varför mitt svar blir av mer generell karaktär.

Precis som du skriver är det sannolikt att utvärderingsmodeller och val av utvärderingsgrunder kan komma att påverkas med anledning av domen, helt enkelt för att dessa inte ska vara konkurrensbegränsande på samma eller liknande sätt som var fallet i den domen. En annan sannolik konsekvens av domen är att golvpris inte kommer att kunna användas när utvärderingsgrunden ”pris” är avgörande i en upphandling (jämför domstolens resonemang i den domen). Rättstillämpningen får dock avgöra vad som kommer att gälla framöver.

Det är omöjligt att svara på frågan om ett lägre pris per definition alltid är ”bättre”, eftersom det beror på syftet med upphandlingen och på omständigheterna i det enskilda fallet.

Om utvärderingsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet används i en upphandling är det för övrigt exempelvis möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier. Att använda golvpris i utvärderingen går givetvis inte att likställa med att ha ett sådant fast pris, men det innebär likväl en begränsning för anbudsgivarna som vill konkurrera med pris. Anbudsgivarna kan dock fortfarande konkurrera med andra medel som tillmäts vikt i form av kvalitetskriterier, vilket innebär att det är möjligt konkurrensen ändå kan tillvaratas.

Sammanfattningsvis kan det alltså vara möjligt att använda golvpris i utvärderingen, men en bedömning måste göras i det enskilda fallet utifrån aktuell utvärderingsmodell och utvärderingsgrund.

Läs mer
I Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4427-4433-19 bedömdes en utvärderingsmodell som inte gav mervärde för pris under ett visst prisintervall utgöra ett otillåtet hinder för anbudsgivarens möjlighet att konkurrera med priset. Om det inte finns sakligt godtagbara skäl strider ett sådant hinder enligt domstolen mot likabehandlingsprincipen. Målet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, som nekade prövningstillstånd.

Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 883-21 påminner till stora delar om domen i Kammarrätten i Stockholm mål nr 4427–4433–19. Kammarrätten konstaterade att även om det inte anges någon absolut nedre gräns för hur lågt totalt anbudspris som får offereras, medför utvärderingsmodellen ändå att anbudspriser som understiger en viss summa inte innebär några konkurrensfördelar. Anbudsgivare hindras därigenom från att dra nytta av eventuella stordriftsfördelar och från att pressa sina priser för att ta sig in på en viss marknad genom att konkurrera med ett lågt pris. Utvärderingsmodellen bedömdes därför vara oförenlig med proportionalitetsprincipen och likabehandlingsprincipen.

Källhänvisningar
prop. 2015/16:195 s. 788 - det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

17 augusti 2018 (Uppdaterat 07 januari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.