Start

Förlängs inte avtalsspärren automatiskt vid överklagande till kammarrätten?

Publicerad 04 mars 2019
Vi har överklagat en dom i Förvaltningsrätten och väntar på prövningstillstånd. Trots detta har upphandlande enhet ej inväntat dom, och har slutit avtal med annan part. Föreligger det inte avtalsspärr under tiden fram till Kammarrätten har meddelat dom?

Mikael

Publicerad 04 mars 2019

Hej Mikael,

Den upphandlande myndigheten får som huvudregel inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att förvaltningsrätten har avgjort målet (tiodagarsfristen). Tiodagarsfristen börjar löpa endast om det under överprövningen har löpt en förlängd avtalsspärr (vilket sker automatiskt om inte rätten beslutar något annat) eller om domstolen har fattat ett interimistiskt beslut att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.

Begär att kammarrätten fattar ett interimistiskt beslut
Om det varken finns någon avtalsspärr, tiodagarsfrist eller interimistiskt beslut är den upphandlande myndigheten inte förhindrad att teckna avtal. För en leverantör är det därför angeläget att se till att begära att den behöriga domstolen (som ska pröva den överklagade domen, i ditt exempel kammarrätten) ska besluta om interimistiskt beslut så att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts. Begäran om interimistiskt beslut bör därför göras innan tiodagarsfristen har löpt ut.

Läs mer
De även inlägget Teckna avtal vid frånvaro av interimistiskt beslut om avtalsspärr? i vår Frågeportal. Läs även mer om interimistiskt beslut och prövningstillstånd på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 10 § Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tiodagarsfristen efter förvaltningsrätten har meddelat beslut
  • 20 kap. 8 § LOU – förlängd avtalsspärr
  • 20 kap. 9 § LOU – interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling.
Med vänlig hälsning,

Gustav

04 mars 2019 (Uppdaterat 12 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.