Start

Vad innebär köp av övrigt sortiment i ett ramavtal?

Publicerad 24 maj 2019
Det är ganska vanligt i upphandling av varor att man upphandlar ett antal avtalsartiklar och sedan efterfrågar en rabatt på övrigt sortiment (särskilt i de fall då det finns allmänt tillgängliga bruttoprislistor eller à-prislistor).

1) Om inget särskilt nämns om det i avtalet, ska "övrigt sortiment" ses som avtalsartiklar eller optioner eller något annat? Är beställaren SKYLDIG att köpa "övrigt sortiment" från leverantören?

2) Om man vill uppgradera ett antal artiklar från "övrigt sortiment" till avtalsartiklar (vilket oftast innebär en ändring från rörligt till fast pris), kan det då ses som en otillåten direktupphandling beroende på artiklarnas värde och omsättning?

Kalle

Publicerad 24 maj 2019

Hej Kalle,

Vad innebär "övrigt sortiment"?
Vad som avses med särskild formulering eller begreppet ”övrigt sortiment” får avgöras utifrån upphandlingsdokumenten och omständigheterna i övrigt. I det fall en leverantör är osäker på vad en upphandlande myndighet eller enhet avser med en formulering eller vad som omfattas av upphandlingen bör den i första hand rikta sina frågor till organisationen som har utformat upphandlingsdokumenten.

Den upphandlande organisationen ska på begäran av en leverantör lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god tid. Upplysningarna ska lämnas skriftligen till alla leverantörer som deltar i upphandlingsförfarandet.

När och under vilka omständigheter en upphandlande organisationen är skyldig att köpa en viss vara eller tjänst är likaså en fråga som regleras i det aktuella avtalet. Ett ramavtal reglerar villkoren för senare tilldelning av kontrakt, men det finns inte någon automatisk upphandlingsrättslig skyldighet att använda ett upphandlat ramavtal för att tillgodose ett visst behov. Detta är istället en avtalsrättslig och affärsmässig fråga.

Läs mer om detta i inläggen Får vi köpa från leverantörer utanför vårt ramavtal? och Är en upphandlande myndighet skyldig att avropa från ett ramavtal? i vår Frågeportal.

Kan köp av "övrigt sortiment" innebära en otillåten ändring av kontraktet?
Om parterna i ett upphandlat avtal omförhandlar villkoren i det upphandlande avtalet kan det ge upphov till ett nytt upphandlingspliktigt avtal om justeringen i avtalet är otillåten. Ändringar av ett upphandlat kontrakt får endast göras med stöd av 17 kap. 9–14 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). För att avgöra om en ändring är tillåten behöver en bedömning göras i det enskilda fallet.

Läs mer
Källhänvisningar
  • 12 kap. 11 § och 19 kap. 28 § Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – kompletterande upplysningar
  • 17 kap. 9–14 §§ LOU – ändringar av kontrakt och ramavtal.
Med vänlig hälsning,

Gustav

24 maj 2019 (Uppdaterat 29 juni 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.