Start

Hur ska upphandlingar av välfärdstjänster annonseras?

Ska alla upphandlingar av välfärdstjänster annonseras oavsett värde? I så fall hur skall de annonseras?

Pia

Publicerad 28 augusti 2020


De särskilda reglerna för upphandling av välfärdstjänster gäller endast för upphandlingar som påbörjats före den 1 februari 2022. För upphandlingar som påbörjats den 1 februari 2022 eller senare gäller de nya förenklade upphandlingsreglerna.

Hej Pia,

Annonsering av upphandlingar som avser välfärdstjänster skiljer sig inte åt från upphandling av andra tjänster.

Upphandlingar av välfärdstjänster som understiger direktupphandlingsgränsen behöver inte annonseras. Observera att direktupphandling benämns som undantag från annonserings­skyldighet när det gäller välfärdstjänster.

Upphandlingar av välfärdstjänster vars värde överstiger direktupphandlingsgränsen men understiger tröskelvärdet ska, om inget undantag från annonseringsskyldigheten är aktuellt, annonseras i en allmänt tillgänglig elektronisk databas. Dessa upphandlingar behöver inte annonseras i EU:s publikationsbyrå Tenders Electronic Daily (TED).

Upphandlingar vars värde överstiger tröskelvärdet ska annonseras i en allmänt tillgänglig elektronisk databas samt skickas till TED, om inget undantag från annonseringsskyldigheten är aktuellt.

Läs mer

Läs mer om att annonsera upphandlingar.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 36 § andra stycket punkten 1 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en upphandling av välfärdstjänster vars värde understiger direktupphandlingsgränsen behöver inte annonseras
  • 19 kap. 36 § första stycket LOU - en upphandling av välfärdstjänster som understiger tröskelvärdet ska annonseras elektronisk databas som är allmänt tillgänglig
  • 19 kap. 3 § andra stycket LOU - vid upphandlingar enligt bilaga 2 a vars värde överstiger tröskelvärdet ska 10 kap. 1, 2 och 4 §§ LOU tillämpas
  • 2 § upphandlingsförordningen (2016:1162) - en annons om upphandling enligt 10 kap. LOU ska skickas elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå (TED) för publicering.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

31 augusti 2020 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Har jag förstått det hela rätt:

En upphandling av välfärdstjänster vars värde överstiger tröskelvärdet på ca 7,7 miljoner ska annonseras i TED, även med det inte finns något gränsöverskridande intresse, med hänvisning till 19 kap 3§ 2 st?

Kristin

19 februari 2021

Hej Kristin,

Det stämmer att en upphandling av välfärdstjänsten vars värde överstiger tröskelvärdet ska annonseras i en registrerad annonsdatabas och i TED, detta följer av 19 kap. 3 § andra stycket lagen om offentlig upphandling (LOU) samt 2 § upphandlingsförordningen.

Frågan om bestämt gränsöverskridande intresse blir endast aktuell vid upphandling av välfärdstjänster vars värde understiger tröskelvärdet.

Läs mer om bestämt gränsöverskridande intresse vid upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

23 februari 2021 (Uppdaterat 19 mars 2021)

Hej,
Vill också se så jag förstår allt rätt.

Man kan alltså fortfarande tillämpa förenklat förfarande vid upphandlingar av välfärdstjänster som överskrider tröskelvärdet? Dem måste bara annonseras i TED?

Följdfråga, räcker det med en skälig annonseringstid i dessa fall? eller bör annonseringstiden vara minst 35 dagar i och med att annonsen publiceras i TED?

Med vänliga hälsningar,
Matilda

Matilda

28 april 2021

Hej Matilda,

Ja precis, det stämmer. Upphandlingar av välfärdstjänster vars värde överstiger tröskelvärdet ska göras enligt ett förenklat förfarande och ska annonseras i TED och i en registrerad annonsdatabas. Annonseringstiden ska vara skälig.

Läs mer
På vår webbplats finns information om alla tidsfrister för annonsering.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

03 maj 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.