Start

Måste ett avtal upprättas i två original?

Publicerad 04 november 2020
Vad gäller för underskrift av avtal i en upphandling? Kan man skriva under, skanna in och skicka till företaget som skriver ut på papper, signerar och sedan skannar in och mailar tillbaka till upphandlande myndighet? Eller måste det finnas ett avtal med två underskrifter i original?

Helen Axelsson

Publicerad 04 november 2020

Hej Helen,

Det finns inga formkrav för hur ett upphandlingskontrakt ska upprättas, vilket innebär att det inte finns någon skyldighet att upprätta ett upphandlat avtal i två original.

Även avtal som inte är skriftliga omfattas av upphandlingslagstiftningens bestämmelser. I LOU-direktivet framgår förvisso att ett offentligt kontrakt är ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor, men skriftlighetskravet bör ses i sitt upphandlingsrättsliga sammanhang, särskilt i ljuset av den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet. Ett skriftligt avtal bör alltså finnas av dokumentationsskäl och med hänsyn till öppenhetsprincipen, men om ett skriftligt avtal ingåtts eller inte är inte avgörande för om upphandlingslagarna ska tillämpas.

Läs mer
Läs mer om hur avtalslagen förhåller sig till upphandlingslagstiftningen i inläggen Gäller avtalslagen för avtal mellan en upphandlande organisation och en leverantör?, Vem är behörig företrädare att skriva under ett avtal? och Avtal i strid med avtalsrättsliga regler men inte LOU går det att häva? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar 
  • Artikel 2.1.5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – definitionen av ett offentligt kontrakt
  • prop. 2016/15:195 s. 933 – även muntliga avtal omfattas av upphandlingslagstiftningen.
Med vänlig hälsning,

Erika

Upphandlingsjurist

09 november 2020 (Uppdaterat 08 november 2022)

Man brukar ju säga att en upphandling inte
är avslutad förrän det finns ett kontrakt signat av båda parter.
Så länge det inte finns så kan överprövning ske????

PO

16 november 2020

En upphandling är inte avslutad förrän ett kontrakt signats av båda parter vilket innebär att en överprövning kan ske ända till kontraktet signats.

PO

16 november 2020

Hej PO,

Det stämmer att en upphandling normalt avslutas genom ett eller flera kontrakt. Det stämmer dock inte att en upphandling kan överprövas till dess att kontrakt skrivits under av båda parter.

En anledning till den uppfattningen kan var att det i den gamla lagen om offentlig upphandling (ÄLOU) fanns ett krav att kontraktet skulle vara undertecknat av båda parterna för att det skulle anses vara ett kontrakt i upphandlingsrättslig mening. Kravet togs bort i och med införandet av den nu gällande lagen om offentlig upphandling (LOU).

Enligt den första lydelsen av ÄLOU kunde en ansökan om överprövning av en upphandling komma in till domstolen till dess att ett kontrakt slutits. Denna ordning ändrades i och med implementeringen av rättsmedelsdirektivet till att en upphandling endast kan överprövas fram till dess att avtalsspärren har löpt ut. När avtalsspärren löpt ut kan alltså upphandlingen inte längre överprövas, även om parterna ännu inte undertecknat avtalet.

När ett avtal ingåtts kan domstolen inte överpröva upphandlingen trots att ansökan om överprövning inkommit i rätt tid. Detta gäller även om avtal tecknas i strid med avtalsspärren eller den förlängda avtalsspärren. Ett avtal som ingåtts i strid med avtalsspärren kan dock bli föremål för överprövning av ett avtals giltighet.

Vid tilldelning av kontrakt där ingen avtalsspärr tillämpas, vilket kan vara fallet vid exempelvis direktupphandling eller förnyad konkurrensutsättning, är det alltså möjligt att överpröva upphandlingen fram till dess att avtal ingåtts. Det finns dock inget krav på att avtalet ska vara undertecknat av båda parter, vilket innebär att ett avtal även kan vara muntligt. Däremot kan det vara lämpligt att ha ett skriftligt och undertecknat avtal för att kunna visa att ett civilrättsligt bindande avtal har ingåtts. Det kan även nämnas att kontrakt i en förnyad konkurrensutsättning ska tilldelas på det sätt som framgår av ramavtalet.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 324, 478 och 1059 – en upphandling avslutas genom att kontrakt ingås
  • 2 kap. 10 § lag (2007: 1091) om offentlig upphandling (ÄLOU) – den gamla definitionen av kontrakt
  • prop. 2015/16:195 s. 342–346, 317–320 och 941 - kravet på att kontraktet ska vara undertecknat av parterna har tagits bort
  • prop. 2009/10:180 s. 163–164 och 393 – bestämmelsen om att en ansökan om överprövning ska ha inkommit innan avtalsspärren löpt ut införs
  • 20 kap. 11 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av avtalsspärren
  • 20 kap. 6 § andra stycket LOU - en upphandling får inte överprövas efter det att avtal har slutits mellan den upphandlande organisationen och en leverantör.
Med vänlig hälsning,

Erika

Upphandlingsjurist

18 november 2020 (Uppdaterat 08 november 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.