Start

Offentliga aktiebolag står för 1 av 4 upphandlingar

Publicerad 24 mars 2022

År 2021 annonserades 18 421 offentliga upphandlingar. Det är en ökning jämfört med 2020. Offentliga aktiebolag annonserade närmare 5 000 upphandlingar, vilket motsvarar drygt var fjärde upphandling. Det visar aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten. Statistiken har för första gången publicerats i en publik databas som gör det möjligt för användarna att ta fram just den statistik som de behöver.

Antalet annonserade upphandlingar ökade under 2021, från 17 938 år 2020 till 18 421. Nära hälften av upphandlingarna var direktivstyrda, 3 av 10 annonserade upphandlingar avsåg anläggningsarbete och Trafikverket annonserade flest upphandlingar. Det är en del av den aktuella statistik som publicerats i en ny statistiktjänst på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Där finns också statistik som inte tidigare varit möjlig att ta fram.

–  En nyhet är att vi nu har statistik för köparens juridiska form. Den visar att offentliga aktiebolag annonserade 4 908 upphandlingar 2021. Det är mer än vad regionerna och de statliga myndigheterna gjorde tillsammans, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

En annan nyhet är statistik som visar fördelningen mellan varor, tjänster och byggentreprenader. Det vanligaste var att upphandla tjänster, 43 procent av annonserna avsåg tjänster. Motsvarande siffra för varor är 24 procent och för byggentreprenader 23 procent. I 10 procent av annonserna saknades uppgift.  

Statistikdatabasen innebär nya möjligheter

Upphandlingsmyndigheten samlar sedan den 1 januari 2021 in uppgifter om och från annonser om upphandling som publiceras i så kallade registrerade annonsdatabaser. Det gör det möjligt att publicera mer aktuell statistik än tidigare och att göra den digitalt tillgänglig i en databas.

– Statistikdatabasen innebär helt nya möjligheter för användaren. En kommun kan nu jämföra sina upphandlingar med andra kommuners och en leverantör kan göra marknadsanalyser, säger Andreas Doherty.

Det är också möjligt att hämta ut information om enskilda upphandlande organisationer och enskilda upphandlingar. I databasen finns uppgifter om bland annat vad som upphandlas, vem som upphandlar, både enskilda organisationer och sektorer, samt hur det görs. Det senare kan handla om vilket upphandlingsförande som används, om det är ramavtal eller kontrakt som tecknas eller om det ställs hållbarhetskrav i upphandlingen.     

Stort bortfall för uppgifter om hållbarhet och innovation

För första gången kan myndigheten också presentera statistik som visar hur vanligt det är att i offentliga upphandlingar ställa krav på miljömässig och social hållbarhet samt innovation. Det ställs krav på miljömässig hållbarhet i cirka 8 procent av de annonserade upphandlingarna och i lika stor andel ställs det krav på social hållbarhet.  För innovation är motsvarande siffra cirka 4 procent. 

– Statistiken ska tolkas med försiktighet. För 9 av 10 upphandlingar saknas uppgift om de innehåller krav på exempelvis miljö eller inte. Miljökrav kan ha ställts i fler upphandlingar utan att det framgår av annonsen, förklarar Andreas Doherty och tillägger att myndigheten kommer att arbeta för att minska bortfallet och öka kvaliteten.

Under 2022 kommer tjänsten att utvecklas och mer statistik att publiceras.

Upphandlingsmyndighetens  statistiktjänst

Statistikdatabasen

Publicerade statistikartiklar