Start

Tyck till om reviderade arbetsrättsliga kontraktsvillkor i upphandling

Publicerad 18 oktober 2023

Vi har tagit fram förslag på ändrade kontraktsvillkor som ska göra det enklare för offentlig sektor att ställa krav på arbetsrättsliga villkor i upphandling och att följa upp kraven. Vi vill gärna få in synpunkter på ändringarna senast den 8 november.

Genom att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling kan offentlig sektor bidra till bättre arbetsvillkor för anställda som utför offentliga kontrakt. Eftersom det förekommer fusk, regelöverträdelser och misstänkt brottslighet i arbetslivet är det viktigt att leverantörer till offentlig sektor erbjuder anställda bra arbetsvillkor.  

Närmare 8 av 10 upphandlande organisationer ställer i hög utsträckning krav på arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Det visar svaren i Nationella upphandlingsenkäten där över 700 kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentliga bolag svarat på frågor om upphandling. Av regionerna är det 9 av 10 och av kommunerna är det 8 av 10. 

Men det är enligt samma undersökning bara drygt 3 av 10 kommuner som följer upp kraven i hög utsträckning och bland regionerna är det 5 av 10. Att inte följa upp krav i en upphandling innebär risker. Utan uppföljning kan den upphandlande organisationen inte vara säker på att få det man avtalat om. När det gäller arbetsrättsliga villkor handlar det dessutom om att säkerställa att människor inte utnyttjas. 

Syftet med förändringarna i kontraktsvillkoren är bland annat att förbättra möjligheterna till uppföljning vid offentlig upphandling.

Läs mer om arbetsrättsliga villkor här

Förslag till förändringar i villkoren 

Utstationerad arbetskraft ska anmälas till Arbetsmiljöverket 

Sedan tidigare gäller att en leverantör kan uppfylla de arbetsrättsliga villkoren genom att tillämpa de lägsta nivåerna för lön, semester och arbetstid som följer av lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, om den omfattas av en situation som gör den lagen tillämplig. 

Bestämmelserna i den lagen säger bland annat att arbetsgivare ska anmäla utstationerade arbetstagare till Arbetsmiljöverket, som är kontaktmyndighet för utstationering till Sverige. Detta ska göras när arbetet i Sverige påbörjas. Vi har lagt till ett sådant krav i våra avtalsmallar vilket innebär att både leverantörer och underleverantörer ska säkerställa att registreringen görs i enlighet med aktuella regler. 

Villkoren kan tillämpas retroaktivt 

De arbetsrättsliga villkoren ska utgå ifrån ett centralt kollektivavtal som tillämpas på arbetstagare i den aktuella branschen. Om kollektivavtalet omförhandlas kan villkoren behöva ändras. I den reviderade avtalsmallen finns en justering som innebär att de arbetsrättsliga villkoren ska tillämpas från det datum som det nya kollektivavtalet träder i kraft. Om kollektivavtalet innehåller bestämmelser om retroaktivitet ska villkoren tillämpas i enlighet med dessa. 

Tydligare uppföljning  

Avsnittet om uppföljning har utökats med bestämmelser om att uppföljning ska göras i nära anslutning till när arbetet påbörjas, att det ska utföras uppföljningsmöten och platsbesök. Vi har också förtydligat att dataskyddslagen ska tillämpas vid revision och tagit fram bilagor som kan användas som underlag vid uppföljning.   

Hantering av brister  

Avsnittet om brister har omarbetats och utökats med bland annat en vitesklausul och möjlighet till avropsstopp vid ramavtal. 

Vem kan lämna synpunkter? 

Alla som är involverade i arbetsrättsliga frågor i offentlig upphandling kan lämna synpunkter på ändringarna fram till den 8 november. Dina synpunkter är viktiga för att avtalsmallarna ska bli så användbara och relevanta som möjligt. Mejla dina synpunkter till frida.gabre@uhmynd.se. 

Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. 

Behandling av personuppgifter