Start

Kan samarbetsavtal ingås med föreningar eller idéburen sektor utan upphandling?

Kan en kommun ingå samarbetsavtal med föreningar/idéburen sektor utan upphandling? Och i så fall under vilka förutsättningar?

Anonym

Publicerad 08 december 2017

Hej!

Undantaget för upphandling mellan myndigheter, vilket ibland kallas för samverkansavtal, samarbetsavtal eller hamburgundantaget, utgör ett undantag från upphandlingsplikten i lagen om offentlig upphandling (LOU). Kriterierna för undantaget finns i 3 kap. 17–18 §§ LOU och innebär en relativt kraftig begränsning av utrymmet för samarbetsavtal. Om dessa inte uppfylls kan undantaget inte användas för att undanta ett avtal från upphandling.

Först och främst avser undantaget endast avtal mellan två eller flera upphandlande myndigheter. Med begreppet upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet. Även beslutande församling i en kommun eller landsting, offentligt styrda organ och sammanslutningar av dessa omfattas. Den första förutsättningen är således att föreningen eller idéburna organisationen är att anse som en upphandlande myndighet, där kategoriseringen som offentligt styrt organ torde ligga närmast till hands. Mer information om vad som avses med begreppet offentligt styrt organ hittar du i inlägget När räknas ett bolag som ett offentligt styrt organ och omfattas av LOU? i vår Frågeportal.

Om motparten är att anse som en upphandlande myndighet måste samarbetsavtalet vidare syfta till att uppnå ett gemensamt mål och får därför inte ha sitt ursprung enbart i den ena partens behov. Lagtextens krav på att samarbetet ska styras av överväganden som hänger samman med allmänintressen innebär bland annat att privata leverantörer inte får gynnas. Dessutom finns vissa begränsningar för hur stor del av verksamheten som får bedrivas på den öppna marknaden.

Läs mer
Upphandlingsmyndigheten har tidigare tagit fram en rapport om samarbetsavtal som finns tillgänglig på vår webbplats. Där finner du en utförlig redogörelse om förutsättningarna för att träffa samarbetsavtal genom användning av undantaget i lagen. Läs även om vilka avtal som undantas från reglerna på vår webbplats. För information om en upphandlande myndighets möjligheter att ingå avtal genom idéburet offentligt partnerskap (IOP), se inlägget Kan avtal ingås genom idéburet offentligt partnerskap utan upphandling?.

Källhänvisningar
  • 3 kap. 17–18 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – undantaget för upphandling mellan myndigheter, vilket ibland kallas för samverkansavtal, samarbetsavtal eller hamburgundantaget.
Med vänliga hälsningar,

Johan

08 december 2017 (Uppdaterat 23 juni 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.