Start

Hur kan vi upphandla vård- och omsorgsboende?

Publicerad 29 augusti 2018
Hej,
Jag undrar hur förfarandet går till när en kommun vill köpa platser på ett vård- och omsorgsboende som en privat aktör har byggt och där den privata aktören också har avtal med en vårdleverantör. Kommunen har med andra ord stått utanför plan- och byggprocessen och har inget avtal med den privata vårdleverantören. Kommunen vill inte endast köpa enstaka platser utan ha ett avtal på plats med leverantören. Om det korrekta är att göra en ramavtalsupphandling - hur fungerar det då i praktiken då det endast finns en möjlig leverantör av tjänsten?

Louise Yngve

Publicerad 29 augusti 2018

Hej!

Som jag förstår frågan undrar ni på vilket sätt ni kan köpa platser på det privatägda och privatdrivna äldreboendet som finns i kommunen.

En upphandlande myndighet har en relativt långtgående frihet att utforma sin upphandling utifrån det egna behovet och hur marknaden ser ut. Krav som ställs ska vara förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Ett alternativ är att köpa in platser genom att upphandla ett ramavtal. På så sätt behöver ni inte fastställa alla villkor i avtalet och ni kan köpa platser utifrån ert behov. I praktiken innebär det att ni skulle kunna köpa alla platser på boendet om behovet finns, eller ett färre antal om så är fallet. Att upphandla ett ramavtal innebär dock att avtalstiden som huvudregel får vara maximalt fyra år.

Ett annat alternativ är att utforma avtalet som ett tjänstekontrakt avseende boendeplacering som helhetslösning. Det som skiljer den här typen av avtal från ett ramavtal är att alla villkor är fastställda från början. Det finns inga bestämmelser som reglerar enskilda kontrakts löptid, dock har EU-domstolen emellertid uttalat att det är främmande för regelverket om offentlig upphandling att offentliga kontrakt ingås för obestämd tid. Med hänsyn till de grundläggande upphandlingsprinciperna ska avtalets löptid stå i proportion till det som upphandlas.

Se även inlägget Undantag från upphandling om det bara finns en aktuell leverantör? i vår Frågeportal.

Ett tredje alternativ är att inrätta ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). De äldre får då möjlighet att välja boendet inom ramen för valfrihetssystemet. Ni behöver då inte gå ut med nya upphandlingar eftersom annonseringen sker hela tiden (på Hitta LOV-uppdrag) och kontraktstiderna kan löpa tillsvidare. Det är även möjligt för nya leverantörer att ansluta sig så länge systemet är igång.

Det här var exempel på hur ni kan gå till väga. Det kan finnas andra lösningar och svaret ska i den meningen inte ses som uttömmande. Jag hoppas att mitt svar är till hjälp för ert fortsatta arbete. Återkom gärna om du har följdfrågor.

Källhänvisningar
  • 7 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl  
  • C‑454/06 Pressetext - det är främmande för regelverket om offentlig upphandling att offentliga kontrakt ingås för obestämd tid. 
Med vänliga hälsningar,

Nina

31 augusti 2018 (Uppdaterat 19 december 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.