Start

Kan man använda en förnyad konkurrensutsättning för att ändra rangordningen på ramavtalet?

Hej,
Vi ska upphandla ett ramavtal på datorer, surfplattor och tillbehör åt kommunen.
Beställaren vill ha följande upplägg: tilldelning år 1- 2 Ramavtal med rangordning.
År 3 -4 Förnyad konkurrensutsättning med samma leverantörer och åter rangordning på samma ramavtal.
Jag har lite motstridiga uppgifter om det är möjligt/tillåtet att blanda ett ramavtal på det viset?

Mikael

Publicerad 26 juni 2020

Hej Mikael,

Vi tolkar din fråga som att du undrar om det går att ha en avropsmodell där det finns en fastställd rangordning de första två åren och sen genomför en förnyad konkurrensutsättning där en ny rangordning fastställs. Återkom gärna med ett förtydligande om vi har missuppfattat dig.

Går det att genomföra en förnyad konkurrensutsättning där en ny rangordning fastställs i ramavtalet?
Vid en förnyad konkurrensutsättning ska den upphandlande myndigheten tilldela kontrakt den anbudsgivare som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt tilldelningskriterierna för ramavtalet. Det finns inget stöd, varken i lagen om offentlig upphandling (LOU) eller i förarbetena, för att en förnyad konkurrensutsättning får genomföras i syfte att fastställa en ny rangordning än den som gällde från början i ramavtalet. Det finns däremot praxis som talar för att det inte är tillåtet.

I en dom från Kammarrätten i Göteborg hade rätten att ta ställning till om det var förenligt med upphandlingslagstiftningen att ha ett ramavtal där det inför varje tolvmånadersperiod skulle ske en förnyad konkurrensutsättning för att bestämma en ny rangordning. Kammarrätten ansåg att den upphandlande myndighetens förfarande var avsett att förändra själva ramavtalet och därigenom fastställa nya villkor för senare tilldelning av kontrakt. Förfarandet var därmed att likställa med att ingå ett nytt ramavtal varpå upphandlingen borde ha annonserats.

Ett ytterligare rättsfall, som talar för att det inte är tillåtet, är en dom som kommer från kammarrätten i Stockholm. I domen prövade kammarrätten frågan om det är möjligt att göra ett avrop från ett ramavtal som resulterar i ett nytt ramavtal och kommit fram till att ett avrop från ett ramavtal ska resultera i ett kontrakt. I upphandlingen tillämpades visserligen lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS), men målet bör vara vägledande även vad gäller upphandlingar som genomförs enligt någon av de andra upphandlingslagarna då det inte föreligger någon skillnad i sak för de aktuella bestämmelserna.

Läs mer 
Läs mer om möjligheten att kombinera olika avropsmodeller i ett ramavtal i vårt tidigare inlägg Kan man kombinera olika avropsmodeller i ett och samma ramavtal? i vår Frågeportal, se även inlägget Är det möjligt att ingå ett ramavtal genom avrop från ett befintligt ramavtal?

Källhänvisningar
  • 7 kap. 9 fjärde punkten § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vid en förnyad konkurrensutsättning ska upphandlande myndigheten tilldela kontraktet till den anbudsgivare som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt tilldelningskriterierna,
  • Kammarrätten i Göteborg mål nr 3671-14 – otillåtet att genomföra en förnyad konkurrensutsättning i syfte att fastställa ny rangordning vid varje ny tolvmånadersperiod,
  • Kammarrätten i Stockholm mål nr 3713-17 – avrop från ett ramavtal får inte leda till ett nytt ramavtal utan måste resultera i ett kontrakt.
Med vänlig hälsning,

Klara

02 juli 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.