Start

Upphandla energieffektiv belysning

Genom strategiskt inköpsarbete och att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling av belysning är det möjligt att nå klimatmål och samtidigt spara pengar. Med energieffektiva ljuskällor, bättre styrning och energieffektiva belysningsanläggningar för såväl inomhus- som utomhusbruk kan elanvändningen minska.

Energieffektivisering sparar pengar och miljö 

Det finns stor potential till energieffektivisering av offentlig belysning. Snabb teknisk utveckling på belysningsmarknaden och ekodesignförordningar gör det möjligt att uppnå en betydande minskning av energianvändningen i nya eller renoverade anläggningar.  

Den årliga energianvändningen för belysning i Sverige beräknas till cirka 11 TWh. Detta är cirka 10 procent av den totala elanvändningen i Sverige. Inomhusbelysning i offentliga och privata lokaler står för 65 procent av detta.  Besparingspotentialen för belysning i Sverige uppskattas till 5 TWh med tanke på det teknikskifte som skett de senaste åren.  

Förbättrad belysning ökar tryggheten 

Forskning visar att moderna belysningsanläggningar även kan bidra till ökad trygghet och säkerhet i samhället. Förbättrad belysning leder också till bättre hälsa. För varje sparad kilowattimme (kWh) minskas dessutom mängden koldioxid som släpps ut med 0,415 kg 

Belysning är en stor del av budgeten 

Energimyndigheten har i den så kallade STIL-studien gjort mätningar i idrottsanläggningar, skolor, kontor och vårdlokaler. Mätningarna visar att effektivare belysningssystem kan minska elanvändningen med en tredjedel på kontor, mer än hälften i vårdlokaler och med tre femtedelar i skolor.  

Gatubelysningen i Sveriges kommuner svarar för ungefär en fjärdedel av den kommunala driftbudgeten för gator och vägar. 

En modern belysningsanläggning kan, om den är rätt planerad, använda så lite som en femtedel så mycket el som en 10–15 år gammal anläggning. Om Sveriges skolor skulle byta ut all äldre belysning skulle man spara totalt nära 350 miljoner kronor per år (STIL för skolor, 2009). Enligt en beräkning av Belysningsbranschen motsvarar detta kostnaden för 1 029 förskolelärare, 930 grundskolelärare eller 38 miljoner portioner skolluncher per år.  

Viktiga beslut tas i projekteringsstadiet  

Belysningsanläggningar har lång nyttjandetid, cirka 20 år för inomhusbelysning och 30 år för utomhusbelysning.  Besluten som tas i det tidiga projekteringsskedet är av avgörande betydelse för exempelvis installation av lämpliga styrsystem som kan öka effektiviteten ytterligare. Även underhållet av anläggningen är av stor betydelse för bibehållen energieffektivitet och ljuskvalitet över tid.  

Beräkning av livscykelkostnader (LCC)  

En LCC-beräkning beskriver den totala kostnaden för att använda en produkt eller ett system under hela dess livslängd eller nyttjandetid. Vid inköp av belysning med gäller det att inte bara jämföra inköpspriser. Faktorer som energikostnad och underhåll under livslängden är vanligtvis mer avgörande för den totala kostnadsbilden än själva investeringen. LCC kan med fördel tillämpas vid anbudsutvärdering där kostnaden ligger till grund för tilldelning i stället för inköpspriset.  

Vägledning för upphandling av hållbar utomhusbelysning  

Som stöd i processen att upphandla hållbar och energieffektiv belysning – från projektering till entreprenad – har vi tagit fram en vägledning för upphandling av utomhusbelysning.  

Vägledningen kan användas som ett stöd inför planeringen av en upphandling och ger en överblick över vad som är viktigt att tänka på.  

Vägledning för upphandling av hållbar utomhusbelysning 

Hållbarhetskriterier för belysning 

Genom att använda våra färdigformulerade krav ställer du på ett enkelt sätt relevanta energi-och miljökrav för din belysningsanläggning. Kraven är avstämda och förankrade hos respektive bransch samt berörda myndigheter och intresseorganisationer.  

Hållbarhetskriterier för upphandling av energieffektiv belysning finns framtagna inom områdena:  

Kraven tar hänsyn till EU:s gällande ekodesign- och energimärkningsförordningar och är avstämda gentemot upphandlingslagarna LOU (2016:1145) och LUF (2016:1146). Det finns även möjlighet att använda sig av miljökriterier vid upphandling av koncessioner enligt LUK (2016:1147).  

Kriterierna är kopplade till relevanta rubriker i AMA-systemet. De finns även översatta till engelska.

Kriterierna finns att ladda ner via  vår kriterietjänst