Start

Är man skyldig att göra om upphandlingen om domstolen har beslutat det?

Publicerad 30 juni 2020
Förvaltningsrättens dom av en överprövad upphandling är att den skall göras om. Hur lång tid kan det gå innan den då görs om?  Kan det gå flera år?
Samtidigt pågår inköp av en enda av anbudsgivarna.

Leverantör som överprövat utan nytta

Publicerad 30 juni 2020

Hej,

Även om en förvaltningsdomstol har beslutat att en upphandling ska göras om så finns det ingen skyldighet för den upphandlande organisationen att göra om upphandlingen om behovet av det av upphandlingen inte finns kvar. Med andra ord kan domstolen inte tvinga den upphandlande organisationen att faktiskt genomföra en ny upphandling. Domstolen kan bara säga att organisationen inte får fullfölja den befintliga upphandlingen genom att ingå avtal om domstolen kommit fram till att upphandlingen bryter mot någon regel i lagen om offentlig upphandling (LOU). Har den upphandlande organisationen inte längre kvar behovet så kan organisationen alltså välja att inte genomföra upphandlingen på nytt.

Har den upphandlande organisationen däremot kvar sitt behov av de varor och tjänster som omfattades av den ursprungliga upphandlingen så ska de aktuella köpen genomföras utifrån tillämpliga bestämmelser i upphandlingslagstiftningen. Det är alltså inte möjligt för en upphandlande organisation att kringgå bestämmelserna i lagen genom att enbart välja att inte annonsera upphandlingen på nytt.

Kan den upphandlande organisationen välja att genomföra direktupphandlingar istället för att göra om upphandlingen?
Beroende på bland annat värdet av det som köps in så blir olika förfaranden i LOU tillämpliga. Om värdet exempelvis understiger direktupphandlingsgränsen kan det vara möjligt för organisationen att genomföra en direktupphandling. Det kan även vara möjligt att använda direktupphandling om anskaffningen är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått till följd av överprövningen. Ett sådant kontrakt får inte ha längre löptid eller vara mer omfattande än vad som krävs med hänsyn till upphandlingens syfte.

Notera att värdet ska beräknas till det totala värdet som ska betalas i upphandlingen och att en organisation inte får dela upp en upphandling i syfte att undvika att de mer detaljreglerade bestämmelserna i lagen blir tillämpliga.
Genomför den upphandlande organisationen en direktupphandling utan att det finns förutsättningar för att genomföra en direktupphandling så innebär det att den upphandlande organisationen har gjort en otillåten direktupphandling.

Vad kan man göra om en upphandlande organisation genomför otillåtna direktupphandlingar?
Genomför den upphandlande organisationen en otillåten direktupphandling så är det möjligt att ansöka om överprövning av avtalets giltighet. En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska som huvudregel ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet slöts eller innan 30 dagar om den har efterannonserats.

Det finns även möjlighet att tipsa Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet över upphandlingsområdet, om exempelvis otillåtna direktupphandlingar. Konkurrensverket kan då besluta om upphandlingsskadeavgift eller utfärda ett tillsynsbeslut. Mer information om Konkurrensverkets verksamhet och hur man går till väga för att tipsa om upphandlingsproblem hittar du på Konkurrensverkets webbplats.

Läs mer
Källhänvisningar
  • 20 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfrist för att ansöka om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling
  • 19 a kap. 2 § LOU – direktupphandling på grund av lågt värde
  • 19 a kap. 6–7 §§ LOU – direktupphandling i samband med överprövning
  • 20 kap. 13 a § första punkten LOU– rätten ska besluta att ett avtal är ogiltigt om avtalet har slutits utan föregående annonsering i det fall det inte har varit tillåtet att använda direktupphandling
  • 20 kap. 17 § LOU – tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet
  • 21 kap. 7 § LOU - Konkurrensverket får besluta att en upphandlande organisation ska betala en upphandlingsskadeavgift om den upphandlande organisationen har genomfört en otillåten direktupphandling.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

02 juli 2020 (Uppdaterat 18 april 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.