Start

Tröskelvärde och direktupphandlingsgräns (LUK)

I lagen om upphandling av koncessioner (LUK) finns endast ett tröskelvärde. Samma tröskelvärde gäller oavsett om det är en upphandlande myndighet eller enhet som gör upphandlingen. Tröskelvärdet är också detsamma oavsett om det är en tjänstekoncession eller byggkoncession som upphandlas.

LUK-direktivet omfattar endast upphandlingar som överstiger ett visst värde. Detta värde kallas för tröskelvärde. EU:s medlemsstater kan själva välja att införa nationella regler för upphandlingar som understiger tröskelvärdet, vilket Sverige har valt att göra. Tröskelvärdet för koncessioner motsvarar det tröskelvärde som gäller för upphandling av byggentreprenader i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Direktupphandlingsgränsen är däremot högre i LUK än vad den är i LOU och LUF. Dock beräknas värdet på en upphandling annorlunda när LUK tillämpas.

I texten nedan används upphandlande organisationer som ett samlingsbegrepp för upphandlande myndigheter eller enheter. 

Tröskelvärdet  

Tröskelvärdet för koncessioner ligger på 55 991 099 kronor (5 382 000 euro). Om upphandlingen understiger tröskelvärdet men överstiger direktupphandlingsgränsen ska upphandlingen genomföras enligt 15 kap. LUK. Detta kapitel används också vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster (dessa tjänster finns i bilaga 3 till LUK). 

Se aktuella tröskelvärden för samtliga upphandlingslagar

Direktupphandlingsgränsen  

Direktupphandlingsgränsen för koncessioner ligger på 2 799 554 kronor, vilket motsvarar 5 procent av tröskelvärdet. Under detta belopp kan en upphandlande organisation direktupphandla en koncession.

Vid beräkningen ska organisationen beakta direktupphandlingar av samma slag som organisationen gjort under räkenskapsåret. Något förenklat är direktupphandlingar av samma slag upphandlingar som har ett naturligt samband i tid och innehåll, samt varor, tjänster och byggentreprenader som typiskt sett erbjuds av en leverantör, eller som är avsedda för identisk eller likartad användning

Se aktuella direktupphandlingsgränser för samtliga upphandlingslagar 

Beräkning av koncessionens värde  

Värdet av en koncession ska uppskattas till koncessionshavarens sammanlagda omsättning till följd av koncessionen under dess löptid. Med omsättning avses de sammanlagda intäkterna från sålda varor och utförda tjänster. Beräkningen omfattar alltså även varor som följer med de byggentreprenader och tjänster som upphandlas. Värdet ska beräknas utan mervärdesskatt (moms). 

Uppskattningen av en koncessions värde ska avse värdet vid den tidpunkt då anbudsinfordran skickas ut eller, om en sådan inte krävs, vid den tidpunkt då den upphandlande organisationen påbörjar upphandlingsförfarandet. Vid beräkning av koncessionens värde är det viktigt att komma ihåg att det är en uppskattning av värdet. Det faktiska värdet på en koncession kan många gånger vara svårt fastställa innan koncessionen är slutförd. 

Källhänvisningar

  • 15 kap. 6 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – situationer där en koncession får direktupphandlas 
  • 15 kap. 7 § LUK – beräkning av koncessionens värde vid upphandling enligt 15 kap. LUK
  • Prop. 2009/10:180 s. 293 – bedömning om en direktupphandling är av samma slag eller ej 
  • 5 kap. 2 § LUK – värdet av en koncession vid upphandlingar över tröskelvärdet (se även Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 11218–18) 
  • 5 kap. 3 § LUK – värdetidpunkten för koncessionen 
  • 5 kap. 5 § LUK – metod för uppskattning av koncessionens värde 
  • 5 kap. 4 § LUK – när värdet för koncessionen vid tilldelning är mer än 20 % högre än det uppskattade värdet
  • prop. 2015/16:195 s. 1341 – om upphandlingen genomförs enligt 15 kap. LUK och värdet vid tilldelningen är mer än 20 % högre än det uppskattade värdet behöver upphandlingen göras om.