Start

Tyck till om våra reviderade kontraktsvillkor om hållbara leveranskedjor

Publicerad 05 april 2022

I augusti 2021 startade vi upp arbetet med att revidera våra kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor. Arbetet har genomförts i nära samarbete med Adda Inköpscentral och Regionernas kansli för hållbar upphandling. I arbetet har också en referensgrupp bestående av cirka 40 organisationer från olika sektorer deltagit. Nu vill vi gärna ha synpunkter på det nya förslaget. Senast den 13 maj behöver vi dina svar.

Syftet med revideringen har varit att tydliggöra leverantörens ansvar samt att säkerställa att villkoren ligger i linje med FN:s och OECD:s riktlinjer. Vid arbetet har även EU-kommissionens förslag till ett nytt direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet beaktats.

Hållbara leveranskedjor vid offentlig upphandling

Många av de varor som offentlig sektor köper in tillverkas i komplexa leveranskedjor i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och affärsetik. Upphandlande organisationer kan ställa krav på att leverantören hanterar dessa risker för att förbättra villkoren. Villkoren om hållbara leveranskedjor är generiska och kan användas för flera produktgrupper.

Huvudsakliga förändringar i det nya förslaget

Förslaget innebär att leverantörens åtaganden definieras i en bilaga (bilaga 1) för ökad tydlighet. Vidare utökas åtagandena, framför allt vad gäller miljö och affärsetik. Processen för tillbörlig aktsamhet (punkt 2) har förtydligats i enlighet med FN:s och OECD:s riktlinjer. Tillägg har även gjorts avseende exempelvis samråd med rättighetshavare, beaktande av särskilt sårbara grupper och krav på gottgörelse då leverantören ar orsakat eller bidragit till faktisk negativ påverkan. Nytt är även ett krav på rapporteringsskyldighet vid nolltoleransavvikelser. 

Vem kan lämna synpunkter?

Fram till den 13 maj är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, bransch- och märkningsorganisationer. Vi välkomnar även synpunkter från exempelvis civilsamhället och fackliga organisationer. Dina synpunkter är viktiga för att villkoren ska bli användbara och relevanta. 

Använd svarsformuläret som skickas till lisa.sennstrom@uhmynd.se när du lämnar dina synpunkter.

Dokument på svenska

Documents in English