Startsida

Lokaler nybyggnad

I kriteriebiblioteket finns kriterier som avser nybyggnation av Lokaler. Kriterierna avser inte bara tekniska krav på byggnaden utan även utredningskrav och krav på uppföljning. Vilka av bibliotekets kriterier som hamnar i nedladdade dokument beror på det urval som man själv gör och vad man väljer att ladda ned. Om du läser denna text i ett dokument kan därför dokumentet innehålla en mängd kriterier från biblioteket eller bara ett kriterium. Om du läser denna text i kriteriebiblioteket har du tillgång till samtliga publicerade kriterier.

Lokaler nybyggnad
Expandera rad för mer information
Plan inför överlämnande, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Täthet i nya kanaler, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Isolering av kanaler, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av material, varor och kemiska produkterAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Styrning av materialvalAvancerad nivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Isolering av rör, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Givare och mätareBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
ÖverlämningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Samråd för lufttäthetBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Överlämnande, energiaspekter vid utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystemBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verifiering av energikrav under garantiperiodenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Pumpar utan axeltätning, energieffektivitetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Pumpar utan axeltätning, energieffektivitetAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Rotodynamiska vattenpumpar, energieffektivitetAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Rotodynamiska vattenpumpar, energieffektivitetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
System för uppföljning av energikravBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
LufttäthetAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LufttäthetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LufttäthetSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Lufttäthet - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Lufttäthet - utförandeentreprenaderAvancerad nivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Lufttäthet - utförandeentreprenaderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
LufttäthetsplanBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Minimering av tryckfall i ventilationssystemBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.SpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna. BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna. Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna. SpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationKonsulter för kontroller
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Säkerställande av kraven på inneklimat och installationssamordnare - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Mätning och kontroller av magnetiska fältBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Utformning av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Miljöplan projektering till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Miljöplan produktion till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Magnetisk flödestäthetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Mät och kontrollplaner magnetiska fältBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Samlad miljödokumentation till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
BullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Förebyggande arbete mot spill och läckage BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av hålrumBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Vattenbesparande armaturerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
DagvattenomhändertagandeBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av yt- och grundvattenBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Rutiner för hantering av spill och läckageBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av materialetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
DrivmedelstankarBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Miljösamordnare vid utförarentreprenaderBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Miljöronder vid utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Objektsanpassad miljöinformationAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenaderAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
MiljösamordnareBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Sårbarhetsanalys av miljö- och energikravBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LjudsakkunnigBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Mät och kontrollplan för ljud och bullerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Kontroll av projekteringen avseende buller BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
ByggbullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Mätning och dokumentation av ljud och buller BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
AvfallssamordnareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
AvfallssamordnareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Begränsning av byggbullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Förslag på objektsanpassat system för uppföljning av energikrav, lokalerBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
System för uppföljning av energikrav, lokalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Dagsljus, solskydd och fönster, i lokalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Dagsljus-, solskydd- och fönsterutredning, för lokalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av ventilationssystem, lokalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Efterfrågestyrd ventilation (DCV)BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system med värmeåtervinning, lokalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system med värmepump, lokalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Uppvärmning av serviceutrymmen, lokalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Energiredovisning i styr- och övervakningssystemBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Variabelstyrd ventilation (VAV)BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystem, lokalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystem, lokalerAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvar projektering BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvar projektering BasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvar produktion, utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravKonsulter för kontroller
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravKonsulter för kontroller
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad