Startsida

Innovation i upphandling

Innovation i offentlig sektor är en förutsättning för att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Genom att köpa, införa och använda innovativa lösningar i offentliga organisationer kan bättre tjänster, samhällsservice och högre nytta erbjudas medborgarna. Att köpa innovativa lösningar leder också till att främja tillväxt av konkurrenskraftiga innovativa företag.

När det gäller innovation i upphandling är det viktigt att öppna upp och efterfråga marknadens förslag på lösningar kopplat till verksamhetens behov. Innovation i offentlig verksamhet kan handla om en ny vara, tjänst eller process, nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer. Det kan också handla om när en produkt eller tjänst blir branschöverskridande.

Den nationella upphandlingsstrategins femte mål beskriver bland annat målsättningarna för innovation i upphandling.
Nationella upphandlingsstrategin

Vad är innovationsupphandling? 

Ordet innovation i innovationsupphandling syftar inte på att en innovation upphandlas. Det är inte möjligt, eftersom det inte går att veta om en ny lösning är en innovation innan den kommit till lyckad användning i slutet av processen. Innovationsupphandling handlar i stället om avsikten: att en upphandlande organisation i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar. 

Begreppet innovationsupphandling har sin bakgrund i den statliga offentliga utredningen Innovationsupphandling  (SOU 2010:56)

"Innovationsupphandling: upphandling som främjar utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer." 

Innovationsupphandling är inte en särskild metod eller förfarande. Det rör sig snarare om ett sätt att främja utveckling i och genom en offentlig upphandling. Därmed följer innovationsupphandling samma process som all annan offentlig upphandling, med alla dess valmöjligheter. Förutsättningarna är inte annorlunda men vissa aspekter kan behöva betonas särskilt.  

När bör innovationsupphandling användas? 

Innovationsupphandling kan användas när en upphandlande organisation har ett behov som inte kan lösas av marknaden, utan det krävs utveckling och kanske till och med forskning, för att leverantörerna ska ta fram en ny vara eller tjänst. Det kan också handla om situationer som kan mötas av marknaden, men där den upphandlande organisationen och leverantörer har idéer om förbättringar som kan leda till utvecklade lösningar.

Det finns situationer där det finns stora fördelar med innovationsupphandling, när marknaden eller organisationen förändras eller där det finns potential för utveckling. Exempel på detta är när: 

  • det är en bransch med hög utvecklingstakt, till exempel medicinteknik eller IT 
  • det finns ett behov av transformativa och hållbara lösningar på miljöområdet 
  • det finns en stor ekonomisk och miljömässig påverkan på produktens livscykel
  • upphandlingen har stor potential att öka resultatet i organisationens kärnverksamhet, exempelvis då det gäller teknik, arbetsmiljö, arbetsprocesser, ekonomi och att öka nyttan för medborgare
  • det finns behov av att hantera akuta samhällsutmaningar, exempelvis demografiska förändringar, klimatförändringar, urbanisering och en minskande skattebas. 

Hur gör man en innovationsupphandling? 

En innovationsupphandling tar ofta mer tid och kräver mer resurser än en upphandling där det redan finns färdiga lösningar på marknaden. Det som är utmärkande för en upphandling av en ny lösning är att det behövs ett gediget förarbete inför själva upphandlingen, vilket kan kräva mer tid av fler medarbetare och dessutom behöver man ibland köpa in extern kompetens som stöd.

Då kan det vara bra att söka externa projektmedel för att få utrymme att göra ett grundligt förarbete.  

Bidrag och utlysningar för innovationsprojekt  

Innovationsupphandlingsarenan

Regeringen har gett ett uppdrag till Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och PRV som går ut på att forskning och innovationer snabbare ska komma ut i samhället som produkter och tjänster och därmed göra nytta. Uppdragets insatser ska bidra till tre områden; ökad välfärd, näringslivets konkurrenskraft och samhällets gröna omställning.

Om innovationsupphandlingsarenan

Innovationsupphandling inom EU i Procure2Innovate 

Upphandlingsmyndigheten är tillsammans med Kammarkollegiet ett kompetenscenter inom innovationsupphandling i EU-projektet Procure2Innovate. Syftet med projektet är att utbyta erfarenheter om hur man kan stödja och uppmuntra innovationsupphandling. Projektet handlar även om att bygga upp kompetenscenter i fem EU-länder och stärka arbetet i fem EU-länder som redan har etablerade kompetenscenter.  

Om projektet Procure2Innovate och vårt deltagande 

Innovationsupphandling i internationell utblick

Utvärderingar av innovationsupphandling

Lärandestudie av två insatser för att främja innovationsupphandling 

Rapporten sammanfattar lärdomar från två insatser för att främja innovationsupphandling. Den ena insatsen har genomförts av tre kommunerna Skurup, Trelleborg och Ystad i samverkan. Den andra insatsen har genomförts av Region Östergötland. Insatserna har studerats av Oxford Research AB på uppdrag av Upphandlingsmyndigheten.

Lärandestudie av två insatser för att främja innovationsupphandling 

Utvärdering av 10 projekt inom innovationsupphandling 

Denna rapport innehåller en utvärdering av tio projekt som arbetat med innovation i upphandling. Utifrån intervjuer med personer som har stor inblick i projekten har utmaningar och framgångsfaktorer identifierats i vart och ett av de tio projekten och utifrån det har framgångsfaktorer som bedöms vara generiska för en lyckad innovationsupphandling sammanställts. Utvärderingen av de tio innovationsprojekten genomfördes av Regionakademien AB och Balanserad 3.0 AB.

Utvärdering av 10 projekt inom innovationsupphandling